05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

اجرای عمليات تعريض معابر منتهی به تونل آرش- اسفنديار(1397/2/25)

شهردار منطقه 3 گفت: عمليات تعريض خيابان های راجيان و شاهين در ضلع شرقی تونل آرش- اسفنديار برای افتتاح فاز اول اين تونل رو به اتمام است. 


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مصطفی سليمی با بيان اينکه تعريض تقاطع های راجيان و گوی آبادی در ضلع غربی به پايان رسيده ابراز داشت: تمامي معارضين ملکی در ضلع جنوب خيابان راجيان حد فاصل خيابان عمرانی تا خيابان گوي آبادی، تملک و عمليات تسطيح و آسفالت به پايان رسيده است.

شهردار منطقه 3 ابراز داشت: در کل مسير، تمامی تيرهای برق، رفع معارض شده و با اين اقدام کل شبکه برق رسانی اين محدوده نيز نوسازی شده است. 

سليمی خاطرنشان کرد: خيابان شاهين حد فاصل خيابان گوي آبادی تا ميدان لادن در ضلع جنوب کاملا تعريض شده است و به جهت رفاه مالکين املاک ضلع جنوبی، کد پروژه به نحوی تعريف شده که ضمن رعايت شيب عرضی خيابان برای جمع آوری آبهای سطحی، وضعيت ورود و خروج خودروها در پارکينگ و درهای ورودی به آن نيز مورد بهسازی قرار گرفت.  

وي افزود: همچنين تعريض ضلع جنوبی خيابان راجيان حد فاصل خيابان دليری تا عمرانی و رفع معارضين تاسيساتی با حذف تيرهای برق به صورت کابل زمينی در اين محدوده انجام و به اتمام رسيده است. 

تعداد بازدید: 44


print

rating