نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت، ساخت، بهره برداری و ارزش یابی طرح های عمرانی.