مراسم افتتاح پروژه قطعه پایانی بزرگراه صیاد شیرازی 90/01/20

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه صیاد شیرازی 90/01/10

بزرگراه صیاد شیرازی حدفاصل میدان سپاه تا پلیس 90/01/08

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه صیاد شیرازی 89/12/09

بزرگراه صیاد شیرازی 89/11/12

بزرگراه صیاد شیرازی 89/11/03

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه بزرگراه صیاد شیرازی 89/10/26

جلسه و بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار در خصوص پروژه بزرگراه صیاد شیرازی 89/09/14

بازدید مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی از پروژه بزرگراه صیاد شیرازی 89/09/06

بزرگراه صیاد شیرازی 89/07/11