10/28/2016 - جمعه 7 آبان 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

ارائه ویژگی‌های دریاچه شهدای خلیج فارس در یک سمپوزیوم معتبر اروپایی

جزئیات مربوط به آب‌بندی مخزن و رویه بالادست سد دریاچه شهدای خلیج فارس، در دهمین سمپوزیوم اروپایی کمیته بین‌المللی سدهای بزرگ که به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد.

1395/8/5 11:20:2


پیشرفت عملیات احداث پارکینگ زیرزمینی نیایش به مرز 30 درصد رسید

مجری طرح‌های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از پیشرفت 30 درصدی عملیات احداث پارکینگ طبقاتی(زیرزمینی) نیایش خبر داد.

1395/8/4 10:39:29


ادامه عملیات اجرایی احداث زیرگذر امتداد خیابان استاد معین

مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از پیشرفت 20 درصدی عملیات اجرایی زیرگذر امتداد خیابان استادمعین به خیابان شهید اکبری خبر داد. 

1395/8/2 11:6:32


پیشرفت پروژه احداث تونل آرش- اسفندیار به مرز 50 درصد رسید

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت 90 درصدی عملیات حفاری تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش خبر داد.

1395/8/1 12:39:52علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


پروژه ها/ ابنیه و سیویل شهریور

دستاوردها/ گزارش آسفالت شهریور

دستاوردها/ ابنیه و سیویل 95