شاخه
تکمیل 2 پروژه شرکت خاکریزآب در نیمه نخست سال 97

تکمیل 2 پروژه شرکت خاکریزآب در نیمه نخست سال 97

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1397/1/27 | 09:54
تامین ایمنی پایتخت با بودجه کنونی 25 سال طول می کشد

تامین ایمنی پایتخت با بودجه کنونی 25 سال طول می کشد

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1396/12/13 | 10:14
ساماندهی بستر رودخانه کن در محل تقاطع با آزادراه تهران- کرج

ساماندهی بستر رودخانه کن در محل تقاطع با آزادراه تهران- کرج

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1396/11/19 | 10:57
تلاش برای رفع مشکل آبگرفتگی در محدوده خیابان خاوران

تلاش برای رفع مشکل آبگرفتگی در محدوده خیابان خاوران

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1396/11/3 | 11:15
احداث ایستگاه های باران سنجی و آب سنجی توسط شرکت خاکریزآب

احداث ایستگاه های باران سنجی و آب سنجی توسط شرکت خاکریزآب

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1396/10/24 | 09:59
بخش دیگری از کانال کمکی سرخه حصار، امسال وارد مدار می شود

بخش دیگری از کانال کمکی سرخه حصار، امسال وارد مدار می شود

معاونت فنی عمرانی, خاکریزآب

1396/10/11 | 11:05
دسته بندی
آرشیو 1389
349

آرشیو 1390
1311

آرشیو 1391
1274

آرشیو 1392
1303

آرشیو 1393
854

آرشیو 1394
974

آرشیو 1395
1250

آرشیو 1396
1207

آرشیو 1397
371