شاخه
بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 13

بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 13

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1397/2/16 | 10:04
لزوم ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی پایتخت

لزوم ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی پایتخت

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/9/21 | 09:46
ارزیابی وضعیت معابر پایتخت به منظور رسیدگی به اولویت ها

ارزیابی وضعیت معابر پایتخت به منظور رسیدگی به اولویت ها

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/7/25 | 11:18
بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مناطق 5 و 22

بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مناطق 5 و 22

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/7/20 | 09:23
تلاش برای افزایش دسترسی شهروندان کم‌توان جسمی به فضاهای شهری

تلاش برای افزایش دسترسی شهروندان کم‌توان جسمی به فضاهای شهری

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/11/25 | 11:04
تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه 13

تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه 13

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/11/21 | 10:52
لزوم پیگیری پروژه‌های سرپوشیده‌سازی انهار در جنوب غرب پایتخت

لزوم پیگیری پروژه‌های سرپوشیده‌سازی انهار در جنوب غرب پایتخت

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/30 | 11:44
 تکمیل شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در منطقه 14 طی سال آینده

تکمیل شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در منطقه 14 طی سال آینده

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/16 | 09:51
اهمیت ارتقای کمی و کیفی سرانه های خدماتی و عمرانی جنوب غرب تهران

اهمیت ارتقای کمی و کیفی سرانه های خدماتی و عمرانی جنوب غرب تهران

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/9 | 09:15
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
202
بدون نتیجه