شاخه
بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 13

بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 13

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1397/2/16 | 10:04
لزوم ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی پایتخت

لزوم ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی پایتخت

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/9/21 | 09:46
ارزیابی وضعیت معابر پایتخت به منظور رسیدگی به اولویت ها

ارزیابی وضعیت معابر پایتخت به منظور رسیدگی به اولویت ها

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/7/25 | 11:18
بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مناطق 5 و 22

بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مناطق 5 و 22

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1396/7/20 | 09:23
تلاش برای افزایش دسترسی شهروندان کم‌توان جسمی به فضاهای شهری

تلاش برای افزایش دسترسی شهروندان کم‌توان جسمی به فضاهای شهری

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/11/25 | 11:04
تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه 13

تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه 13

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/11/21 | 10:52
لزوم پیگیری پروژه‌های سرپوشیده‌سازی انهار در جنوب غرب پایتخت

لزوم پیگیری پروژه‌های سرپوشیده‌سازی انهار در جنوب غرب پایتخت

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/30 | 11:44
 تکمیل شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در منطقه 14 طی سال آینده

تکمیل شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در منطقه 14 طی سال آینده

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/16 | 09:51
اهمیت ارتقای کمی و کیفی سرانه های خدماتی و عمرانی جنوب غرب تهران

اهمیت ارتقای کمی و کیفی سرانه های خدماتی و عمرانی جنوب غرب تهران

معاونت فنی عمرانی, اداره کل هماهنگی

1395/10/9 | 09:15
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
202