هادی اسپندیاری محلاتی 

هادی اسپندیاری محلاتی
متولد 1329 –  تهران
فوق لیسانس اقتصاد صنعتی
دکترای مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
1- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2- استاد دانشگاه تهران
3-  مدیریت شرکت لبنیات پاک

شماره تماس :
تلفن : 88920583
فکس : 88800146
آدرس پست الکترونیکی : mali@omrani.tehran.ir