05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » ادارات کل » اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری


معرفی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری

در راستای نیل به اهداف حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، این اداره در سال 1369 با دو معاونت (فنی - هماهنگی و اعتبارات) تشکیل گردید. در سال 1393 اداره کل هماهنگی برنامه و اعتبارات به اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری تغییر نام داد. فعالیت های مستمر این اداره کل طی این سالها به شرح ذیل می باشد :

  • تنظیم بودجه و تأمین اعتبار پروژه های عمرانی
  • رفع معارض تأسیسات شهری در پروژه های عمرانی
  • راهبری و پشتیبانی و پیاده سازی نرم افزار و سخت افزاهای مورد نیاز معاونت، شرکتها و سازمانهای مرتبط
  • ارزیابی و کنترل عملکرد پروژه های عمرانی حوزه معاونت منطبق با برنامه مصوب
  • تنظیم برنامه های عملیاتی معاونت مبتنی بر برنامه پنج ساله شهرداری تهران به عنوان سند فرادستی

مهدی شریفیان
مهدی شریفیان