معرفی معاون
مهندس ایرج معزی

ایرج معزی

متولد 1339  زنجان

کارشناس ارشد شهرسازی گرایش طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی 1376
کارشناس معماری گرایش معماری از دانشگاه شهید بهشتی 1365

سوابق اجرایی:
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
رئیس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن ایران (هلدینگ ساختمانی بنیاد مستضعفان)
مديرعامل شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن 
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور خانه سازی ایران
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران و آبادی کیانمهر
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور
معاون امور عمرانی استانداری قم و همدان
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما

معاونان اسبق فنی و عمرانی شهرداری تهران