- پروژه جمع آوری آب های سطحی آزادگان- پروژه بازسازی کانال هرنجی- پروژه مستهلک کننده انرژی تندآب رودخانه کن
- پروژه جمع آوری آب های سطحی غرب بزرگراه فتح