بهره برداری از مسیر کندروی غربی بزرگراه شهید نواب صفوی 98/04/02
احداث کندروی غربی بزرگراه نواب 98/03/12