بازدید از دو پروژه عمرانی و افتتاح مسیر کندروی غربی بزرگراه نواب با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تهران 98/04/10
بهره برداری از مسیر کندروی غربی بزرگراه شهید نواب صفوی 98/04/02
احداث کندروی غربی بزرگراه نواب 98/03/12