bridgemanagement.tehran.ir

سامانه جامع تعمیر و نگهداری پل های شهر تهران، جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به تمام پل های سواره رو پایتخت طراحی شده است. در این سامانه می توان از طریق اینترانت داخلی شهرداری تهران، اینترنت و برنامه تلفن همراه و در هر لحظه از شبانه روز، به تمام سوابق و مستندات مربوط به ساخت یا تعمیر و نگهداری سازه دسترسی یافت. همچنین با امکان تعریف انواع پل ها به همراه اجزاء و ویژگی های آنها می توان کلیه اطلاعات و سوابق را براساس نوع سازه و به تفکیک هریک از اجزاء و مشخصات آنها مشاهده کرد.
ایده اولیه این سامانه به منظور پوشش دادن فعالیت های مربوط به پل‎های نیازمند تعمیر در سطح شهر تهران بوده است اما اکنون می توان از آن به عنوان آرشیوی جامع از اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری پل ها، مراحل ساخت و همچنین شناسنامه فنی و در نهایت کدبندی پل ها بهره برد. همچنین از آنجا که این سامانه به عنوان یک ناظر برخط بر فعالیت های دست اندرکاران ساخت، تعمیر و نگهداری پل ها نظارت دارد، کیفیت ساخت، تعمیر و نگهداری این سازه های کلان شهری نیز افزوده شده است.
تهیه بانک اطلاعاتی جامع جهت ثبت و تجمیع اطلاعات حدود 750 دستگاه از پل های تهران، امکان تعریف انواع سازه های پل ها، اجزای آنها، ویژگیهای مربوطه و فعالیتهای مرتبط با هر یک، امکان تعریف گردش کار با توجه به نوع سازه، امکان تعریف چک لیست برای هر یک از مراحل گردش کار، تعریف کاربران و نقش ها با سطوح دسترسی متفاوت و تعیین وظایف و فعالیتهای مربوطه در سامانه، ثبت گزارشات روزانه و سایر مستندات ( اعم از تصاویر، نقشه ، فیلم و متن ) در کلیه مراحل گردش کار، دسترسی به اطلاعات با توجه به سطوح دسترسی و مجوزهای تعریف شده برای نقش ها و کاربران در هر زمان از مهمترین امکانات این سامانه است.
سامانه تعمیر و نگهداری پل های شهر تهران همچنین می تواند به تعریف تقویم زمانی بازدید سازه ها براساس هر یک از فعالیتهای مربوطه و شاخص های تعریف شده برای انواع سازه ها و اولویتبندی بازدیدها بر اساس استانداردها پرداخته و امکان مشاهده آخرین وضعیت فعالیت های انجام شده، در حال انجام و باقی مانده برای هر سازه را فراهم کند. دسترسی به اطلاعات و سوابق کاری پیمانکاران و ناظران در رابطه با سامانه، امکان جستجوی یک سازه بر اساس کلیه مشخصات و فیلدهای مربوطه، امکان جستجوی یک سازه از طریق نقشه شهر تهران و دسترسی به سامانه از طریق اینترانت داخلی شهرداری تهران، اینترنت و برنامه تلفن همراه و در هر لحظه از شبانه روز از دیگر ویژگی های این سامانه است.
این سیستم قادر است ضمن برقراری ارتباط با سامانه های مرتبط و دریافت اطلاعات از جزئیات موضوعات مربوطه، به تهیه گزارشات آماری و نموداری از اطلاعات پروژه ها پرداخته و شیفت های کاری پیمانکاران را در هر پروژه تعریف کند. امکان بارگذاری اسناد و مدارک توسط کاربران، امکان ارسال پیامک یا ایمیل به کاربران  و در نهایت درج اطلاعیه ها، بخشنامه ها و اخبار مربوطه در تابلوی اعلانات سامانه از دیگر مزایای آن است.
این سامانه در آدرس اینترنتی bridgemanagement.tehran.ir در دسترس می باشد.