فهرست مناقصات مناطق 22 گانه

ردیف

منطقه

عنوان

تاریخ درج آگهی

مشاهده متن آگهی


1

16
• ساماندهی و بهسازی انهار و جداول فرسوده ضلع شرق خیابان اسم زمانی
• احداث دفتر فضای سبز بوستان سردار جنگل
• احداث اتاق های نگهبانی بوستان های بعثت ،اسفند ،میلاد ،سردار جنگل ، ارکیده و مادر
• بازسازی اتاق های کارگری بوستان های 22 بهمن،بعثت ،مقابل ساختمان ناحیه 5 و غیره

97/09/12


ورود

2 4 • عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالتی
98/01/19
ورود

3

4
• اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری سطح ناحیه 6 (نوبت دوم)
• اجرای عملیات احداث و مرمت دیوار حائل سنگی در بلوار باباییان، خیابان پیشوا ، انتهای خیابان کیش و...(نوبت اول)
• عملیات تراش و روکش (مکانیزه) معابر سواره رو در خیابانهای توحید،وارباز، نونوار شرقی، بلوارباباییان و...(نوبت اول)
• عملیات اجرای ترمیم و مرمت اضطراری کانال عبادی (نوبت اول)

98/02/11

ورود
4

10
• اجرای عملیات نگهداشت انهار و جداول و پیاده روسازی ناحیه 1 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان سبحانی، خیابان حسام الدین ،خیابان محبوب مجاز ،خیابان بریانک ،خیابان قزوین و...
• اجرای عملیات نگهداشت انهار و جداول و پیاده روسازی ناحیه 2 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان امام خمینی (ره)، خیابان هاشمی ،خیابان مالک اشتر ،خیابان مرتضوی و...
• اجرای عملیات نگهداشت انهار و جداول و پیاده روسازی ناحیه 3 منطقه 10 شامل آدرس های خیابان جمهوری، خیابان دامپزشکی ،خیابان طوس ،خیابان زنجان ،خیابان هاشمی و...
• اجرای عملیات تراش و روکش (مکانیزه) آسفالت در نواحی سه گانه منطقه 10 شامل آدرس های خیابان کمیل ،خیابان طوس ، خیابان حسام الدین و...
• اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسفالت در نواحی سه گانه منطقه 10 شامل آدرس های خیابان امام خمینی (ره)،خیابان آزادی ،بزرگراه نواب ،خیابان قزوین و..

98/03/08
ورود5
12
• اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح نواحی 1و 2 منطقه 12
• اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح نواحی 3و 4 منطقه 12
• اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح نواحی 5و 6 منطقه 12
• اجرای عملیات آسفالت مکانیزه معابر در سطح نواحی 3و4و5
• اجرای عملیات آسفالت مکانیزه معابر در سطح نواحی1و2و6
• اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول و کفپوش در سطح نواحی 1و2
• اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول و کفپوش در سطح نواحی 3و4
• اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول و کفپوش در سطح نواحی 5و6
98/03/08ورود
 6
 10
• اجرای عملیات نگهداشت ،تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 1 منطقه 10 شمال آدرس های خیابان حسینی ،خیابان کاظمی ،خیابان سبحانی ،خیابان سی متری جی و ... (تهیه آسفالت توسط کارفرما)
• اجرای عملیات نگهداشت ،تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 1 منطقه 10 شمال آدرس های خیابان حسام الدین،خیابان قزوین،خیابان محبوب مجاز،خیابان نوروزی و ... (تهیه آسفالت توسط کارفرما)
• اجرای عملیات نگهداشت ،تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 2 منطقه 10 شمال آدرس های خیابان امام خمینی،خیابان هاشمی،خیابان مرتضوی،خیابان مالک اشتر،خیابان کارون،خیابان کمیل و ... (تهیه آسفالت توسط کارفرما)
• اجرای عملیات نگهداشت ،تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 1 منطقه 10 شمال آدرس های خیابان حسینی ،خیابان کاظمی ،خیابان سبحانی ،خیابان سی متری جی و ... (تهیه آسفالت توسط کارفرما)
• اجرای عملیات نگهداشت ،تعمیر و ترمیم سواره رو در سطح ناحیه 3 منطقه 10 شمال آدرس های خیابان دامپزشکی، خیابان آزادی، خیابان آذربایجان ، خیابان طوس و ... (تهیه آسفالت توسط کارفرما)
 98/03/19
ورود
7

 7
• عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت در سطح منطقه (خیابان های انقلاب ،خواجه نصیر،اندیشه و..)
• عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت در سطح منطقه (خیابان های قنبرزاده،سمیه و ملک الشعرای بهار و...)
• عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح ناحیه 1 منطقه 7 (خیابان آیت ا... مدنی ،دماوند ،محمودی و...)
• عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح ناحیه 2 منطقه 7 (خیابان خواجه نصیر ،نامجو ،اجاره دارو...)
• عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح ناحیه 3 منطقه 7 (خیابان های دکتر شریعتی،سمیه ،بهار و...)
• عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح ناحیه 4 منطقه 7 (خیابان سهروردی ،خرمشهر،شهید بهشتی و...)
• عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت معابر در سطح ناحیه 5 منطقه 7 (خیابان مرودشت،مطلب نژاد،اجاره دارو...)
• عملیات ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح ناحیه 1 (خیابان های شهید مدنی ،محمودی و...)
• عملیات ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح ناحیه 2 (خیابان خواجه نصیر ،نامجو ،اجاره دارو...)
• عملیات ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح ناحیه 3 (خیابان های سمیه و بهارو...)
• عملیات ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح ناحیه 4 (خیابان سهروردی ،خرمشهر،شهید بهشتی و...)
• عملیات ترمیم و مرمت نهر و جدول و پیاده رو در سطح ناحیه 4 (خیابان مرودشت،مطلب نژاد،اجاره دارو...)
98/03/21


ورود
 8
9

• تعمیر،بهسازی و نگهداری پیاده رو ها ،جداول و انهار در سطح معابر دستغیب ،هاشمی،دامپزشکی،استاد معین ،محمد خانی،شهیدان،آزادی و...
• اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه در معابر آزادی،دستغیب ،مبینی،میرقاسمی،دانشگاه هوایی و...
• اجرای عملیات تعمیر بهسازی نگهداری و درزگیری آسفالت معابر دستغیب،هاشمی،دامپزشکی،استاد معین،محمد خانی،شهیدان،آزادی،یادگار امام (ره) آیت اله سعیدی و...
• تعمیر،بهسازی و نگهداری پیاده رو ها ،جداول و انهار در سطح معابر شمشیری،دانشگاه هوایی،30 متری جی،جرجانی،زرند،گزلخو،فتح،آیت اله سعیدی و..
• اجرای عملیات تعمیر بهسازی نگهداری و درزگیری آسفالت معابر شمشیری،دانشگاه هوایی،30 متری جی،جرجانی،زرند،گزلخو،فتح،آیت اله سعیدی و..
• بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری ،منطقه ،نواحی خانه مشق،سرای محله استاد معین،هوشیار،دستغیب ،سلیمی،امام زاده عبداله،عقیق ،شمشیری ،صنعتی و...

98/03/19

ورود
 9  7  • عملیات بازسازی ساختمان های اداری (ابنیه متفرقه ) منطقه 7 (ساختمان مرکزی ،ساختمان نواحی،سوله بحران،سرای محلات و...)  98/03/20 ورود
10
 19
• عملیات نگهداشت نهر و جدول و پیاده رو سازی در خیابان های لطیفی ،میعاد ،بهمنیار و... در محدوده ناحیه یک
• عملیات نگهداشت نهر و جدول و پیاده رو سازی در خیابان های ماهان، لقمان،شکوفه و... در محدوده ناحیه دو
• عملیات نگهداشت نهر و جدول و پیاده رو سازی در خیابان های دولتخواه ، خلازیر،شقایق ،ورامینی و... در محدوده ناحیه سه
• عملیات نگهداشت نهر و جدول و پیاده رو سازی در خیابان های جوادی،صالح آباد ،عزمی و... در محدوده نواحی چهار و پنج
• عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو (لکه گیری نیمه مکانیزه آسفالت)شامل خیابان های وصال ،بهمنیار،میثاق،بنفشه و... در محدوده ناحیه یک
• عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو (لکه گیری نیمه مکانیزه آسفالت)شامل خیابان های صمدی ،ماهان،زلفی،احد ... در محدوده ناحیه دو
• عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو (لکه گیری نیمه مکانیزه آسفالت)شامل خیابان های وصال ،بهمنیار،میثاق،بنفشه و... در محدوده ناحیه یک
• عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو (لکه گیری نیمه مکانیزه آسفالت)شامل خیابان های دولتخواه ، شقایق،شکوفه،سهیل و...در محدوده ناحیه سه
• عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو (لکه گیری نیمه مکانیزه آسفالت)شامل خیابان های رضوان و جعفر آباد و... در محدوده نواحی چهار و پنج
• عملیات احداث خیابان شهاومت و احداث خیابان روبروی کوچه اسماعیلی و اتصال آن ها به رینگ پیرامونی بوستان ولایت
• عملیات احداثو تعویض خیابان گلستان و معبر جدید الاحداث از کوچه ده ده به مدرسه رستم
• عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های سطح منطقه 19
98/03/21

ورود


11

6

• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان قرنی ،شیرودی،موسوی،مفتح،طالقانی،پور موسی،سمیه،رشت،ایرانشهر،عضدی، و...(ناحیه یک)
• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان ایتالیا ،باقر خان،وصال،فلسطین،بزرگمهر،نصرت،فرصت،انقلاب آزادی،طالقانی،کارگرقدس،16آذر،جمالزاده و...(ناحیه دو)
• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان ولیعصر،حافظ شمالی،قائم مقام،نجات الهی،سنایی،کریم خان،میرزای شیرازی،حسینی عضدی،سربداران،هفت تیر ،عبادی ، مشاهیر ...(ناحیه سه)
• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان فاطمی،کارگر شمالی،آزادگان،لعل شرقی،اعتماد زادهفسیندخت،پرنده، جانبازان،هشت بهشت، ابطحی،فجر دوم،فکوری و...(ناحیه چهار)
• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان ولیعصر،فراهانی پور،اسد آبادی،خالد اسلامبولی،احمد قصیر،توانیر،نظامی گنجوی ، آفریقا،ابن سینا،آرژانتین،مدرس و...(ناحیه پنج)
• تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل لکه گیری هندسی ،مرمت نوار حفاری ،روکش دستی و همسطح سازی دریچه خیابان مدبر،جهان آرا، اشک شهر ،کالج شمالی،جهانمهر،اسد آبادی،چهلستون،بیستون،شیراز جنوبی،شیخ بهایی و کارگرو...(ناحیه شش)
98/03/27


ورود
 12  6 • عملیات تکمیل مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) و سرایمحله فاطمی(گلها)نازک کاری و نما کاری
• عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر به آدرس خیابان موسوی،قرنی،البرز،به آفرین، طالقانی،مفتح،شاداب،اراک،فلاحتپور،غفاری،سرافراز،ابتدای قایم،هشت بهشت و...(نواحی 1و3و4)
• عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر به آدرس خیابان نادری،جمالزاده،فلسطین شمالی،زرتشت،35 متری خالد اسلامبولی ،الوند،کارگر شمالی، مدبر و فرعی ها ،جهانمهر و...(نواحی 2و5و6)
98/03/27
ورود