مرتضی اسکندر

مرتضی اسکندر

مدیرعامل شرکت یادمان سازه

متولد : 1336