تونل - زیرگذر استاد معین 98/07/10
تونل - زیرگذر استاد معین 98/06/31
تونل - زیرگذر استاد معین 98/06/06
بازدید و تقدیر از دست اندرکاران پروژه زیرگذر استاد معین 98/05/28
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 98/05/07
بازدید دکتر حناچی شهردار تهران از پروژه زیرگذر استاد معین 98/05/6
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 98/04/25
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 98/01/24
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 97/12/26
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 97/12/16
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 97/11/10
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 97/09/06
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 95/8/29