زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 97/09/06
زیرگذر تقاطع خیابان‌های استاد معین و آزادی 95/8/29