دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 97/07/10
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 97/05/23
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 97/05/16
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 97/04/06
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 97/02/16
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 96/12/20
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 96/08/23
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 96/06/05
دوربرگردان زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام 95/08/29