احداث ساختمان خانه شهر 98/05/19
بهره برداری از پروژه ساماندهی میدانگاه شهدای هفتم تیر 98/04/04
ساماندهی میدان (پلازای) هفتم تیر 98/04/03
ساماندهی میدان هفتم تیر 98/03/21
پروژه تکمیل و ساماندهی پلازای میدان هفتم تیر 98/03/12
مجموعه رازی 98/02/24
مجموعه فرهنگی - تجاری رازی 97/10/15
بهسازی جاده دسترسی به مجتمع پسماند گود آبعلی 97/03/12
مسجد ولیعصر 97/03/09
پروژه احداث پایانه و پارک سوار جدید شرق تهران 97/02/03
مسجد خاتم الانبیا 95/09/30