امیرعلی بزمونه


مدیر كل هماهنگي فني و عمراني سازمان ها و مناطقتحصیلات

سال اخذ مدرک

دانشگاه

رشته

معدل

 مقطع تحصیلی

 1385 دانشگاه صنعتی شریف
عمران  16.60 کارشناسی
1387
دانشگاه صنعتی شریف
 زلزله  17.30 کارشناسی ارشد
1393
دانشگاه صنعتی شریف
 سازه و زلزله
 18.30 دکتری
مدارک مهندسی
• پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران پایه 3 محاسبات
• پروانه اشتغال به كار مهندسي عمران پايه 3 نظارت
• مدرك مقاومسازي از سازمان مديريت راهبردي و قطب مقاوم سـازي دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر( نفر اول دوره با نمره 93.6)
سوابق آموزشی
• TAدرس طرح سازه هاي فولادي آقاي دكتر وفايي در دانشگاه صنعتي شريف
• تدريس رياضي در دبيرستان علامه حلي 5
سوابق کاری و حرفه ای
• معاون سازمان بازرسی شهرداری تهران در حوزه فنی و عمرانی - ( 96-98)
• تاسيس دبيرستان علامه حلي (5)-(96-90)
• مدير داخلي و معاونت آموزشي دبيرستان علامه حلي 5
• مسئول گروه دستورالعمل طراحي لرزه اي پستهاي برق در شركت مشانير(90-89)

تهيه دستورالعملهاي طرح لرزه اي براي مدارس كشور در سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور (89-85) به شرح فعالیتهای ذیل :
1-تهيه محتواي كلاسهاي آموزشي براي كارشناسان سازه سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور
2-فعاليت در شركت آرمون در ساخت سازمان ثبت استان كرمان ( فعاليت كارگاهي و انجام متره )
3-كارشناس سازه سازمان نوسازي مدارس ، سازمان مركزي، دفتر فني، گروه سازه ( 1.5 سال )
4-طراحي سازه، مجمو عه تيپ سرويسهاي بهداشتي براي اقاليم مختلف آب و هوايي
5-طراحي سازه، ساختمان سهام عدالت
6-طراحي سازه مجتمع آموزشي، سالن ورزشي و ساختمان اداري براي دبيرستان و راهنمايي
7-كنترل و چك طرحهاي مشاورين ارسالي به ستاد دفتر فني سازمان نوسازي مدارس
8-تهيه نرم افزار طراحي صفحات پايه ستون فولادي با امكانات جديد از قبيل : ايجاد تركيب بارگذاري هاي بر اساس زلزله طرح و تشديد يافته بر اساس آيين نامه هاي روز آمريكا، تحليل صفحه تحت اثر بارگذاري هاي دو جهته همزمان، چك ضخامت صفحه بر اساس تمام مقاطع بحراني و كشش پيچ، كنترل جوشها در حالات خاص،... ...
9-تهیه نرم افزار های طراحی اتصالات صلب ( 1- side plate, 2- Endplate, 3- cover plate, 4- welded Haunch ) براساس آيين نامه AISC2005 با در نظر گيري ضوابط جديد بعد ازنورثريج
10-تهيه نرم افزارهاي طراحي اتصال ورق گاست بادبند بر اساس رعايت شرايط هندسي با توجه به اعمال خط آزاد خمش و ضخامت دال بر اساس آيين نامه AISC2005
11-تهيه نرم افزارهاي طراحي اتصال تير به ستون ساده با استفاده از ورق نشيمن با روشهاي مختلف و چندين نرم ا فزار كوچك ديگر
12-انجام تحقيقات و بررسي تئوري ها در تهيه بخشنامه هاي تصحيح مباني و روشهاي طراحي لرزه اي و ارائه ضوابط جايگزين صحيح بجایآيين نامه هاي داخلي ( در انتخاب تركيبات بار لرزه اي، طراحي اتصالات سازه هاي فولادي )
13- آشنايي با سيستمهاي باربر لرزه اي متداول و جديد
14-انجام تحقيقات بر روي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي كوتاه و بلند و نحوه طراحي بر اساس عملكرد

دوره های آموزشی
• شركت در دوره هاي آموزشي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود دانشگاه شهيد رجايي و بخشي ازكلاسهاي دانشگاه اميركبير
• شركت در دوره آموزشي طراحي سازه هاي فولادي سرد نورد شده و ضوابط لرزه اي
واحدهای تکمیلی - اختیاری دانشگاهی سازه و زلزله
• طراحي ساختمان هاي بلند – استاد، پرفسور استكانچي
• تحليل غيرخطي سازه ها و نرم افزار Opensees - استاد، دكتر بنازاده
• تحليل پلاستيك سازه ها – استاد، دكتر خوانساري
• طراحي سازه هاي بتني پيشرفته (و در برابر زلزله) – استاد، دكتر خالو
• مهندسي زلزله پيشرفته – استاد، دكتر رحيم زاده
• طراحي سازه هاي فولاد LRFD - استاد، دكتر ملكي
• تحليل ريسك لرزه اي – استاد، دكتر بخشي
• ارتعاشات تصادفي - استاد، دكتر بخشي
• طراحي ساختمانها در برابر زلزله – استاد، پرفسور مقدم
• طراحي ساختمان هاي بلند – استاد، پرفسور استكانچي
سوابق پژوهشی
• ارائه پروژه طرح تيپ مقاوم سازي براي مدارس سراسر كشور ( بخش ديوار برشی )
Estimation of IM-EDP curve using Endurance Time Method
Determination of Endurance Time Target Time at Design Seismic hazard levels and Associated Ground Motions
Application of endurance Time method in PBD With an Example of BRB Frame (submitted)
Application of Endurance Time Method in Seismic Evaluation of Existing Steel Building
Estimate the nonductile CBFs endurable earthquake by ET method
Application of Endurance Time Method in Seismic Evaluation of Existing Steel Building
Dynamic push-over curve
ET in seismic evaluation in compare with other analysis method with an example of SMF
Bi-directional nonlinear seismic analysis by ET
مقالات در کنفرانس
• تخمين زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندي غير شكل پذير موجود بوسيله روش زمان دوام (پذیرفته شده)
• زمان هدف معادل سطوح خطر زلزله در روش زمان دوام ) فرستاده شده)
• تحليل دو جهته غير خطي لرزه اي به روش زمان دوام ) فرستاده شده )
• کاربرد روش زمان دوام در طراحي بر اساس عملكرد : قاب مهاربندي هم محور فولادي ويژه
مقالات در مجلات علمی - پژوهشی
• تحليل دو جهته غير خطي لرزه اي به روش زمان دوام (پذيرفته شده )
• كاربرد روش زمان دوام در طراحي بر اساس عملكرد : قاب مهاربندي كمانشتاب (پذيرفته شده)
• تعيين زمان هدف معادل سطوح خطر زلزله در روش زمان دوام و تناظر با شتاب نگاشتهاي واقعي( فرستاده شده)
• كاربرد روش زمان دوام در ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي موجود
• كاربرد روش زمان دوام در ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي فولادي در مقايسه با روشهاي ديگر
• تخمين زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندي غير شكل پذير موجود بوسيله روش زمان دوام
مقالات در مجلات علمی - ترویجی
• بررسي ضوابط آيين نامه ها در لزوم تحليل دو جهته در حوزه غير خطي
• بررسي ضوابط آيين نامه2800 در طرح لرزه اي ساختمانهاي با قاب مهاربندي فولادي هم محور ويژه
پروژه های تحقیقاتی انجام شده
• تحليل غير خطي سازه هاي بلند
• كد نويسي براي تحليل المان محدود سازه قاب دو بعدي با ديوار با گره گذاري خودكار
• حل نرم افزاري مسائل ديناميك سـازه هـا از كتـاب كـلاف بـا فابليـت تغييـر كاربردوسـت توسـط Mathcad
• تحليل خطر لرزه ايي منطقه تهران