صفا صبوری دیلمی

صفا صبوری دیلمی

مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق

متولد: 1345


شغل یا مسئولیت

محل اشتغال

سال تصدی

قائم مقام شهردار در شهرسازی و مسئول دفتر خدمات فنی و مهندسی

شهرداری منطقه 2

76-71

معاون فنی و عمران

شهرداری منطقه 1

78-76

مدیر مرکز برنامه ریزی و کنترل پروژه

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

80-78

معاون فنی و عمرانی

شهرداری منطقه 6

82-80

معاون فنی و عمرانی

شهرداری منطقه 3

84-83

قائم مقام شهردار

شهرداری منطقه 3

86-85

معاون بهبود مدیریت

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران

96-89

مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

96 تا کنون