هادی اسپندیاری محلاتی

هادی اسپندیاری محلاتی

مدیرکل مالی و اداری

متولد: 1329


شغل یا مسئولیت

محل اشتغال

سال تصدی

مشاور اقتصادی نخست وزیری

نخست وزیری

1362

مشاور وزیر بهزیستی و مدیر کل ستاد سرپرستی و ارشاد سازمان بهزیستی و مدیر کل سازمان بهزیستی

استان تهران

1362 تا 1364

عضو هیئت علمی دانشکده‏های علوم اداری و مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران ـ دانشگاه علامه طباطبایی 

1364 تا 1385

معاونت مالی و اداری و عضو هیئت مدیره شرکت نیرپارس

سازمان گسترش

1375تا 1380

معاونت مالی و اداری پروژه فاز دوم عسلویه (کنسر سیوم ایدرو ـ دایلم)

سازمان گسترش

1379 تا 1380

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات آزمایش

عضو هیئت مدیره غیر موظف در کارخانجات آردل و شعله‏خاور

سازمان صنایع مالی استان تهران

1380 تا 1383

عضو هیئت مدیره غیرموظف کاغذ غرب و شرکت مارگارین

سازمان تأمین اجتماعی

1384

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کاخانجات لاستیک البرز

سازمان تأمین اجتماعی

1383 تا 1385

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گلوکوزان

بنیاد مستضعفان

1385 تا 1388

رئیس هیئت مدیره شرکت قند قزوین به طور غیرموظف

بنیاد مستضعفان

1385تا 1388

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات لبنیات پاک

بنیاد مستضعفان

1389 تا 1391

رئیس مجمع شرکت‏های زیرمجموعه

پاکسار ـ پاک آرا ـ پاک پی

بنیاد مستضعفان

1389 تا 1391

رئیس هیئت مدیره غیرموظف کارخانجات قند اصفهان

بنیاد مستضعفان

1389 تا 1391

مدیر کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی

شهرداری تهران

از 1392 تاکنون

عضو هیئت مدیره سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

شهرداری تهران

از 1394 تا کنون