ابوالفضل غلامی

ابوالفضل غلامی

مدیرکل دفتر مالی و اداری

متولد : 1354


شغل یا مسئولیت

محل اشتغال

سال تصدی

مدیرکل دفتر مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی

هم اکنون

مشاور اجرایی معاون مالی و اقتصاد شهری

معاونت مالی و اقتصاد شهری

1396-1397

معاون مدیرکل امور مالی و رئیس حسابداری مرکزی

اداره کل امور مالی و اموال

1393-1396

معاون مدیرکل امور مالی در معاونت تلفیق و تدوین روشها

اداره کل امور مالی و اموال

1390-1393

رئیس اداره بهای تمام شده

اداره کل امور مالی و اموال

1389-1391

رئیس اداره تنظیم اسناد و نگهداری حسابها

اداره کل امور مالی و اموال

1387-1388

کارشناس و معاون اداره حقوق و دستمزد

اداره کل امور مالی و اموال

1382-1386

کارشناس اموال و انبار

اداره کل امور مالی و اموال

1380-1381