بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 21 - 97/04/20
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 9 - 97/04/13
بازدید مهندس معزی از پایانه جدید شرق 97/04/07
بازدید میدانی مهندس معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژهای عمرانی جنوب و شرق پایتخت 97/03/30
بازدید مهندس معزی معاون جدید فنی و عمرانی شهرداری تهران از 4 پروژه عمرانی 97/03/24