شاخه
تکمیل سوله بازیافت و اسکان کارگری
تکمیل سوله بازیافت و اسکان کارگری
 
5%
شروع: 1397/11/14
افتتاح: زمستان 1398
احداث سوله انبار
احداث سوله انبار
 
15%
شروع: 1397/11/14
افتتاح: زمستان 1398
بازسازی و ایمن سازی مسجد ارگ
بازسازی و ایمن سازی مسجد ارگ
 
100%
شروع: 1397/11/27
افتتاح: بهار1398
احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده منطقه 15
احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده منطقه 15
 
27%
شروع: 1397/12/28 شروع تکمیل
افتتاح: 1399/06/01
آماده سازی محدوده شمالی و جنوبی محور نیلوفری
آماده سازی محدوده شمالی و جنوبی محور نیلوفری
 
20%
شروع: 1397/08/26
افتتاح: زمستان 1398
احداث پارکینگ عمومی امیرکبیر منطقه 14
احداث پارکینگ عمومی امیرکبیر منطقه 14
 
44%
شروع: شروع تکمیل 1397/10/17
افتتاح: فاز یک زمستان 1398
احداث پارکینگ های عمومی طبقاتی (فرهنگ)
احداث پارکینگ های عمومی طبقاتی (فرهنگ)
 
23%
شروع: 1393
افتتاح: فاز اول 1399
مجموعه فرهنگی رازی
مجموعه فرهنگی رازی
 
95%
شروع: 1389
افتتاح: زمستان 1398
مسجد آدینه
مسجد آدینه
 
11%
شروع: 1397 شروع تکمیل
افتتاح: 1400
مسجد حضرت حجت
مسجد حضرت حجت
 
11%
شروع: شروع تکمیل 1396
افتتاح: 1400