شاخه
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
 
27%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: پاییز 1398
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
 
59%
شروع: 1394/01/29
افتتاح: اسفند 1399
بزرگراه شهید نجفی رستگار  و تقاطع هاي مربوطه
بزرگراه شهید نجفی رستگار و تقاطع هاي مربوطه
 
82%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: اسفند 1398
 پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
احداث بزرگراه 76 متري سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متري سعيدآباد (شهید بروجردی)
 
58%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98