شاخه
بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
 
85%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 فازدوم: شهریور 1397
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
 
98%
شروع: 94/6/30
افتتاح: فاز اول : خرداد1397 - فاز دوم : شهریور 1397