محتوای این صفحه در دست به روز رسانی است.

شاخه
تقاطع بزرگراه های شهید صیاد - امام علی(ع)، و بزرگراه ارتش
تقاطع بزرگراه های شهید صیاد - امام علی(ع)، و بزرگراه ارتش
 
80%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 فازدوم: شهریور 1397