شاخه
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
 
72%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: زمستان 1398
مجموعه فرهنگی رازی
مجموعه فرهنگی رازی
 
92%
شروع: 1389
افتتاح: زمستان 1398
بزرگراه شهید رستگار  و تقاطع های مربوطه
بزرگراه شهید رستگار و تقاطع های مربوطه
 
85%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: فاز اول اسفند 1398
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
 
61%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98