محتوای این صفحه در دست به روز رسانی است.

شاخه
تقاطع غير همسطح بزرگراه آزادگان با دولت آباد
تقاطع غير همسطح بزرگراه آزادگان با دولت آباد
 
77%
شروع: 1393/06/05
افتتاح: اسفند 1397
 پروژه مجتمع تحقيقات آموزشي درماني رويان
پروژه مجتمع تحقيقات آموزشي درماني رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
تقاطع بزرگراه های شهید صیاد - امام علی(ع)، و بزرگراه ارتش
تقاطع بزرگراه های شهید صیاد - امام علی(ع)، و بزرگراه ارتش
 
80%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 فازدوم: شهریور 1397
 زيرگذر آرش – اسفنديار – نيايش
زيرگذر آرش – اسفنديار – نيايش
 
95%
شروع: 1394/06/30
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 - فازدوم: شهریور 1397
 پاركينگ طبقاتي و مجتمع تجاری نيايش
پاركينگ طبقاتي و مجتمع تجاری نيايش
 
42%
شروع: 1393/01/20
افتتاح: اسفند 1397
احداث بزرگراه 76 متري بروجردي (سعيدآباد)
احداث بزرگراه 76 متري بروجردي (سعيدآباد)
 
52%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: شهریور 1398