شاخه
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
 
35%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: خرداد 1398
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
 
55%
شروع: 1394/01/29
افتتاح: اسفند 1399
تقاطع غير همسطح بزرگراه آزادگان با دولت آباد
تقاطع غير همسطح بزرگراه آزادگان با دولت آباد
 
78%
شروع: 1393/06/05
افتتاح: اسفند 1397
 پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
احداث تقاطع غيرهمسطح چهارراه باقرشهر
احداث تقاطع غيرهمسطح چهارراه باقرشهر
 
78%
شروع: 1391/07/15
افتتاح: اسفند 1397
بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
 
83%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 فازدوم: شهریور 1397
 پاركينگ طبقاتي و مجتمع تجاری نيايش
پاركينگ طبقاتي و مجتمع تجاری نيايش
 
43%
شروع: 1393/01/20
افتتاح: اسفند 1397
احداث بزرگراه 76 متري بروجردي (سعيدآباد)
احداث بزرگراه 76 متري بروجردي (سعيدآباد)
 
53%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: شهریور 1398
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
 
97%
شروع: 94/6/30
افتتاح: فاز اول : خرداد1397 - فاز دوم : شهریور 1397