شاخه
تونل آرش-اسفندیار
شروع: 06/30/1994
افتتاح: "97/06/19 (افتتاح شهردار) 97/06/17 (تحویل موقت)"
تونل آرش-اسفندیار (کانال ولنجک)
شروع: 06/29/1994
افتتاح: 97/04/06 (تحویل موقت)
تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس
شروع: 1393/02/29
افتتاح: 1396/01/08
کاروانسرای سنگی 2
شروع: 1389/06/01
افتتاح: 1395/10/18
کاروانسرای سنگی 1
شروع: 1387/07/27
افتتاح: 1395/10/18
زیرگذر جوادیه
شروع: 1392/01/28
افتتاح: 1395/01/16
شبستان جنوبی حرم مطهر امام (ره)
شروع: 10/10/1991
افتتاح: 11/17/1994
افتتاح پل B2 امام علی (ع)-صیاد
شروع: 1393/05/25
افتتاح: 1394/11/14
افتتاح پل B1 امام علی (ع)-صیاد
شروع: 1393/05/25
افتتاح: 1394/08/10
تعریض و مقاوم سازی پل ستارخان
شروع: 1393/04/22
افتتاح: 1394/03/27