محتوای این صفحه در دست به روز رسانی است.

شاخه
مجموعه برج طغرل
مجموعه برج طغرل
 
81%
شروع: 1389
افتتاح: اسفند 1397
مسجد آدینه
 
3%
شروع: 1397
مسجد حضرت حجت
مسجد حضرت حجت
 
7%
شروع: 1396
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل همت - شیخ فضل الله
 
15%
شروع: فروردین 1397
افتتاح: اسفند 1397
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل نیایش - فرحزادی
 
%
شروع: اردیبهشت 1397
افتتاح: آذر 1397
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل چمران - مدیریت
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل چمران - مدیریت
 
70%
شروع: مرداد 1396
افتتاح: شهریور 1397
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل همت - کن
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل همت - کن
 
40%
شروع: خرداد 1396
افتتاح: خرداد 1398
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل امام علی
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل امام علی
 
53%
شروع: مهر1395
افتتاح: اسفند 1397
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل چمران- نمایشگاه
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازه ای پل چمران- نمایشگاه
 
96%
شروع: مرداد 1395
افتتاح: اسفند 1396
ساماندهی سرشاخه تونل 17 شهریور – خیابان پیروزی
ساماندهی سرشاخه تونل 17 شهریور – خیابان پیروزی
 
9%
شروع: بهار 1396
افتتاح: تابستان 1398