پرسش و پاسخ های متداول

1- در جدول شماره 1 درخصوص تعیین عدد ویژگی مناقصه(K)، در صورتی که قیمت کارشناسی(PE) دقیقاً برابر 5 برابر معاملات متوسط باشد، به چه ترتیب باید عمل شود؟
پاسخ: در صورتی که قیمت کارشناسی(PE) دقیقاً برابر 5 برابر معاملات متوسط باشد، عدد ویژگی از بازه بیش از 5 برابر و کمتر از 25 برابر نصاب معاملات متوسط انتخاب می‌شود. به همین ترتیب برای قیمت کارشناسی برابر 25 برابر معاملات متوسط، عدد ویژگی از بازه بیش از 25 برابر نصاب معاملات متوسط انتخاب می‌شود.
2- در تبصره ذیل مرحله چهارم از مراحل تعیین دامنه قیمت عادله که اشعار می‌دارد "در صورتیکه تعداد قیمت‌های پیشنهادی قابل قبول ( با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 4) کمتر از 3 پیشنهاد باشد"، آیا در تعیین تعداد قیمت‌های پیشنهادی، قیمت کارشناسی (PE) لحاظ می‌شود؟
پاسخ: خیر، قیمت‌های پیشنهادی فقط قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران پیشنهاد دهنده می‌باشد و تنها در تبصره 1 ذیل ماده 4، فقط برای تعیین قیمت پیشنهادی میانه، PE به عنوان یک قیمت پیشنهادی منظور می‌شود.
3- روش محاسبه  P2 چگونه است؟
پاسخ: P2 حاصل تقسیم مدت زمان اجرای کار مطابق اسناد مناقصه(برحسب ماه) بر عدد 6 تا چهار رقم اعشار می‌باشد.
4- در صورتیکه فهرست‌بهای منضم به پیمان، سال 96 بوده و آخرین شاخص تعدیل اعلام شده سه ماهه اول و دوم سال 95 باشد، SP1 چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: چون شاخص تعدیل رشته‌ای قطعی دوره سه ماهه مبنای فهرست‌بهای مذکور( SP1)، سه ماهه چهارم سال 95 بوده و هنوز اعلام نگردیده است، با عنایت به تبصره ذیل ماده 3، برای محاسبه‌ی CP ، از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود(  SP1 به مأخذ یک ماه قبل از زمان تهیه قیمت کارشناسی و  Spb به مأخذ ماه آخر از سه ماهه مبنای فهرست‌بها(اسفند 94)، جایگزین می‌شود) در این صورت لازم است مقدار P1 برابر صفر منظور ‌شود.
5- منظور از جمله "در زمان تعیین قیمت کارشناسی" در تعریف  Sp1 (شاخص تعدیل رشته‌ای قطعی اخرین سه ماهه اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در زمان تعیین قیمت کارشناسی)، چیست؟
پاسخ: منظور تاریخ گشایش پاکت‌های حاوی قیمت پیشنهادی پیمانکاران، یا حداکثر یک روز قبل از آن می‌باشد.
6- در جدول شماره 1 در خصوص تعیین عدد ویژگی مناقصه(K)، منظور از قیمت‌های پیشنهادی قابل قبول چیست و آیا قیمت کارشناسی( PE) در تعیین آن در نظر گرفته می‌شود؟
پاسخ: منظور تعداد قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران بدون احتساب قیمت کارشناسی( PE) بوده که در بازه بین Pb 1/5  و  Pb 0/5 (مطابق تبصره 2 ذیل ماده 4) قرار می‌گیرد.
7- در تبصره ذیل ماده 5 در روش تعیین مناسب‌ترین پیشنهاد، دامنه قیمت عادله برای حداکثر 1 درصد بیشتر و حداقل 1 درصد کمتر چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: اگر  I را کرانه پایین و  I را کرانه بالای دامنه قیمت عادله در نظر بگیریم، دامنه قیمت پیشنهادهای قابل پذیرش توسط کمیسیون مناقصه که خارج از دامنه قیمت عادله قرار گرفته‌اند به شرح زیر محاسبه می‌شود:
                                                                                                      I'2> دامنه قیمت پیشنهادهای قابل پذیرش توسط کمیسیون مناقصه > I'1
                                                                                                                                  I'2 = I2 +0.01 I2 =1.01 I
                                                                                                                                  I'1 = I1 - 0.01 I1 =0.99 I1
8- اگر در مناقصه‌ای به جای یک فهرست‌بها از دو یا چند فهرست‌بها استفاده شود، قیمت پایه( Pb) چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: مطابق رابطه (3)،  Pb حاصل جمع برآورد رشته‌های مختلف فهرست‌بها به انضمام هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می‌باشد.
9- در تعریف P1  (تعداد سه ماهه‌ها تا زمان تهیه برآورد)، منظور از زمان تهیه برآورد چیست؟
پاسخ: منظور زمان برآورد قیمت کارشناسی است که باید در روز گشایش پاکت‌های پیشنهاد مالی یا حداکثر یک روز قبل از آن، تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به همراه ضریب کارشناسی (α) به جلسه کمیسیون مناقصه ارائه ‌شود.
10- منظور از "زمان تهیه برآورد" در تبصره ذیل رابطه (4) چیست؟
پاسخ: رجوع شود به پاسخ سوال (9).