05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی مناطق و سازمان های معاونت فنی و عمرانی از پروژه های منطقه 18 - 97/02/17

بازدید مدیرکل اداره هماهنگی مناطق و سازمان های معاونت فنی و عمرانی از پروژه های منطقه 13 - 97/02/10

نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران 96/12/07

نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران 96/09/12