بازدید مدیرکل اداره هماهنگی مناطق و سازمان های معاونت فنی و عمرانی از پروژه های منطقه 18 - 97/02/17
بازدید مدیرکل اداره هماهنگی مناطق و سازمان های معاونت فنی و عمرانی از پروژه های منطقه 13 - 97/02/10
نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران 96/12/07
نشست معاونان فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران 96/09/12