بازدید نائب رئیس شورای شهر تهران (دکتر امینی) از کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی 98/03/23
بازدید عضو شورای شهر تهران (خانم نوری) از کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی 98/02/14
بازدید مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران از کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 97/12/21
بازدید دکتر نجفی شهردار تهران از کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی 96/08/08
نخستین گردهمایی کتابخانه ها و مراکز اسناد شهرداری تهران 96/07/17
افتتاح محل جدید کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 96/05/22