بازدید دکتر نجفی شهردار تهران از کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی 96/08/08
نخستین گردهمایی کتابخانه ها و مراکز اسناد شهرداری تهران 96/07/17
افتتاح محل جدید کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 96/05/22