نشست تخصصی شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی و بزرگراه های شهر تهران 96/06/29
شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی شهرتهران با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین 96/04/26
شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی پایتخت با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین GPR تاریخ 96/03/31
کارگاه آموزشی شناسایی حفره های زیرسطحی با استفاده از دستگاه GPR تاریخ 96/03/28