پروژه های شاخص سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران


• گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران (مقياس 1:150000)