دانلود گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران

 دانلود گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران 


 اطلاعات فایل ضمیمه:
 فرمت: Pdf حجم: MB 10.2 تعداد صفحه: 33
تهیه و تدوین: مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، گروه مطالعات سطحی و زیرسطحی   بهار 1396
گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران (مقياس 1:150000)

به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران به طور کامل در فایل ضمیمه ارائه شده است.

گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران (مقياس 1:150000)

دفتر فني اطلاعات زيرسطحي

شهر تهران یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین پایتخت‌های مهم جهان بوده که اهمیت آن از دیدگاه‌های مختلف (از جمله بررسي شرايط زيرسطحي در جهت توسعه پايدار شهري و دستيابي به شهر ايمن)، قابل بررسی است. در حال حاضر موقعیت فعلي شهر تهران به خاطر قرارگيري بر روي رسوبات كواترنر، بسیار متاثر از وضعیت خاك‌هاي سطحی و زیرسطحی است. لذا تاکید گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران (مقياس 1:150000) بر شناسایی كلي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك‌ها و توزيع آنها در گستره شهر تهران با كمك نقشه‌هاي پهنه‌بندی است. لازم به ذکر است تهيه نقشه‌های پهنه‌بندی منحصراً بر مبناي اطلاعات حفاري و آزمايش‌هاي انجام شده توسط مركز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بوده و انتخاب مقياس 1:150000 براي آن، به منظور به دست آوردن ديد كلي از شرايط زيرسطحي به عنوان مبناي برنامه‌ريزي توسعه در سطح مديريت كلان بوده و عدم انتخاب مقياس بزرگ‌تر با درج جزييات بيشتر، به دليل نداشتن پراکندگی مناسب حفاري‌ها علیرغم وجود تعداد قابل توجه آنهاست.

هدف از تهيه اين نقشه‌ها، ايجاد بستري براي فراهم شدن وسعت ديد بيشتر براي مديران و برنامه‌ريزان جهت تصميم گيري‌هاي كلان مديريتي بوده و استفاده از آن در كنار ساير نقشه‌هاي پهنه‌بندي نظير نقشه بافت فرسوده، تراكم جمعيت، كاربري اراضي و ... منجر به اخذ تصميم مناسب‌تر براي توسعه پايدار شهري خواهد شد. 

پهنه‌بندي به مفهوم كلي براي تقسيم پهنه زمين به محدوده‌هايي با رتبه‌بندي متفاوت بر حسب خصوصيات آن محدوده به كار مي‌رود. بديهي است كه هرچه اطلاعات و داده‌هاي اوليه بيشتر باشد، نقشه‌هايي كه در قالب پهنه‌بندي ارايه مي‌شوند داراي دقت بيشتر بوده و جزييات كامل‌تري را نشان خواهند داد (Getmiri, 1993).

براي تهيه نسخه اول نقشه‌ها، 7 آيتم از مطالعات ژئوتكنيكِ حدود 540 گمانه و چاه، استخراج و بانك داده آنها در نرم‌افزار Excel ايجاد شده است. بر مبناي اين بانك، تحليل و قضاوت مهندسي صورت گرفته و در ادامه طي دو مرحله مقدماتي و نهايي، 12 برگ نقشه پهنه‌بندي براساس روش‌هاي آماري ايجاد شده است.

ضرورت انجام كار

با توجه به گسترش روزافزون تهران در دو دهه اخير و استقرار مراكز مختلف اقتصادي، دولتي، فرهنگي و ... بر روي رسوبات درشت‌دانه و ريزدانه، بررسي جنبه‌هاي مختلف ژئوتكنيكي خاك در قالب نقشه و به صورت كلي، جهت مديريت كلان برنامه‌ريزي‌هاي توسعه شهري اهميت بسيار دارد.

نقشه‌هاي مهندسي براي منظورهاي گوناگون (براي مثال جهت برنامه ريزي كاربرد زمين)، و با ابعاد بسيار متغير (از محدوده يك شهر تا سراسر خاك يك كشور) بسته به هدف آن تهيه مي‌شوند.

به طور كلي تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي تهران با سه هدف صورت‌گرفته است:

·       مديريت زمان و هزينه با روش آدرس‌دهي اطلاعات در نقشه

·       پاسخگويي به مشكلات فوري توسعه شهري، از طريق اطلاعات ژئوتكنيك موجود در محيط GIS  و تهيه نقشه‌هاي مدل‌سازي شده

·       اطلاع از مشخصات اوليه فيزيكي و مكانيكي خاك به منظور روشن شدن دورنماي وضعيت ژئوتكنيك خاك و تصميم‌گيري در مورد نوع و تعداد آزمايش‌ها

نرم‌افزارهاي به كار رفته در تهيه اين نقشه‌ها به شرح زير است:

·       نرم‌افزار صفحه گسترده Microsoft Excel (نسخه 2010) جهت ايجاد بانك داده گزارش‌هاي ژئوتكنيك

·       نرم افزار Google Earth جهت كنترل صحت مختصات گمانه‌ها و چاه‌هاي دستي

·       نرم‌افزار سامانه اطلاعات جغرافيايي يا ArcGIS (نسخه 10.3.1) جهت تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي ژئوتكنيكي بر اساس بانك داده ايجاد شده در نرم‌افزار Excel

متدلوژی تهیه نقشه پهنه‌بندی

پيش­نياز توليد نقشه‌هاي پهنه‌بندي، ایجاد بانک داده در ارتباط با آيتم‌هاي مد نظر براي تهيه نقشه است. براي اين منظور، ابتدا داده‌های ژئوتکنیک در نرم‌افزار صفحه گسترده Excel وارد، و مورد بررسی و کنترل قرار گرفتند. در مرحله بعد داده‌ها تحليل گردیده و تحليل نهايي هر گمانه/چاه دستي در يك فايل Excel گردآوري و در نرم‌افزار ArcGIS وارد شد.

برای تهیه نقشه‌های یکپارچه و پیوسته از محدوده مورد مطالعه، روش‌های درون‌یابی براي پیش‌بینی مقادیر نامعلوم نیاز است. در این خصوص روش‌های مختلف درون‌یابی وجود دارد. عوامل مهمی مانند تعداد، توزیع مکانی نقاط نمونه‌برداری و توانایی مدل درون‌یابی، نقش موثری در دقت تهیه نقشه پهنه‌بندی دارند (هرمز صفری، 1386). سه روش آماري كه براي تهيه نقشه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارتست از:

·       Inverse Distance Weighted (IDW)

·       Spline

·       Kriging

نقشه‌ها پس از تولید توسط كميته مشتركي متشكل از کارشناسان مركز و شركت هندسه پارس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات، خروجی نهایی داده شد.

نقشه‌هاي پهنه‌بندي در 5 مرحله به شرح زير، توسط شركت مهندسين مشاور هندسه پارس، مورد بررسي و كنترل قرار گرفتند:

1.     بررسی نحوه ثبت اطلاعات ژئوتکنیکی و کنترل تصادفی مقادیر

2.     مرور و کنترل کلیه گزارش‌های مرتبط با پهنه‌بندی      

3.     کنترل نقشه‌های پهنه‌بندی ژئوتکنیکی نهایی

4.     ارايه پیشنهادهاي اصلاحی بر روی نقشه‌ها و گزارش‌ها

5.     کنترل تطابق عمومی نقشه‌های پهنه‌بندی با نتیجه کارهای پژوهشگران پيشين

پس از اینکه بررسی‌ها طی مراحل فوق انجام گردید، در نهایت گزارش بررسی و کنترل‌های صورت گرفته ارایه شد (مهندسین مشاور هندسه پارس، 1396).

محتواي ارايه شده در نقشه‌ها عبارتست از:

·       نقشه جانمايي گمانه‌ها و چاه‌هاي دستي

·       نقشه ضخامت خاك دستي

·       نقشه نوع خاك

·       نقشه پراكنش ضربات آزمايش نفوذ استاندارد يا SPT

·       نقشه پراكنش دانسيته خشك خاك

·       نقشه هم عمق آب زيرسطحي

·       نقشه نوع زمين طبق آيين نامه استاندارد 2800 ايران

محدوديت استفاده از نقشه‌هاي پهنه‌بندي

با توجه به مقياس 1:150000 به كار گرفته شده، اين نقشه‌ها براي مديريت كلان برنامه‌ريزي‌هاي توسعه شهري در نظر گرفته شده است و براي مهندسان طراح، پيمانكاران و مهندسين مطالعات ساختگاهي به هيچ وجه جايگزين بررسي تفصيلي ساختگاه يك سازه نبوده ولي به برنامه ريزي منطقي جهت بررسي ساختگاه و تاثير آن بر سازه‌هاي مهندسي كمك مي‌كنند. از اين رو دوباره بر روي كيفي بودن اطلاعات SPT بزرگ‌تر از 50، تقريبي بودن نوع خاك با توجه به انتخاب خاك فراگير در 15 متر اول و دوم، كلي بودن پراكنش دانسيته خشك خاك، و آب زيرسطحي با توجه به مقياس نقشه تاكيد مي‌شود.

با توجه به اين‌كه براي تهيه اين نقشه‌ها، فقط از اطلاعات ژئوتكنيك استفاده شده است؛ لازم است براي تهيه نقشه‌هاي كاربردي‌تر با طيف اطلاعاتي بيشتر، از مطالعات زمين‌شناسي و ژئوفيزيك بهره گرفته شود.

به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران به طور کامل در بالای صفحه ارائه شده است.