رویکرد اجتماعی سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران

    برگزاری اولین کارگاه آموزشی رویکردهای نوین اجتماعی در مطالعات شهری با تکیه بر روش های پدیدارشناسانه  بیشتر...

    برگزاری دومین کارگاه آموزشی راهبردهای اجتماعی تاثیرگذار در سیاست های کلان شهری بیشتر...