هفته نامه عمران شهر بصورت ضمیمه رایگان روزهای یکشنبه روزنامه همشهری از 29 آبان سال 90 تا 26 مرداد سال 93 با همکاری معاونت فنی و عمرانی، به چاپ رسید. عمران شهر بنا به پاره ای مشکلات چاپ نمی شود.