گروه معماري و شهرسازي

گروه معماري و شهرسازي سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران يکي ديگر از مجموعه گروههاي تخصصي مي باشد که با هدف ارتقاء بخشيدن به کيفيت فعاليت هاي معماري و شهرسازي شهر تهران تشکيل گرديده است. اين گروه وظايف محوله سازماني را تحت نظارت و پشتيباني معاونت فني و مهندسي سازمان به انجام مي رساند و مجموعه اي کارشناسي است که از همراهي و همفکري هيئت بررسي معماري و شهرسازي سازمان که متشکل از زبدگان و صاحب نظران باتجربه معماري و شهرسازي مي باشد، بهره مي برد.. گروه معماري و شهرسازي در چارچوب شرح وظايف سازماني امور مديريت و کارشناسي پروژه های ارجاعي را در زمينه هاي مختلف ساختماني و طرح هاي توسعه شهري را پي مي گيرد.

 ارجاع کار به اين گروه همچون ساير گروه هاي سازمان از تشکيلات درون و برون از ساختار شهرداري تهران است. اقدامات در دستور کار عمدتاً با نگرش راهبردي و هدايت مطالعات به سمت عملياتي شدن تحقق مي يابند و حسب ضرورت و به منظور تسريع در انجام برخي از مطالعه و طراحي پروژه های خرد مقیاس از توان کارشناسی موجود نیز استفاده می شود. بررسی مقدماتی ، شناخت و تدقیق مبانی اولیه موضوعات تخصصی و به تعبیری پروژه ها ، استعلام و ارزيابي مشاورين ذيصلاح براي انجام پروژه ها، اخذ نتايج مطالعات و بررسی کارشناسی آنها به موازات برقراری تعاملات حرفه ای مورد نیاز در  لايه ها و رسته هاي گوناگون با عنايت به ماهيت طرح ها از جمله وظايف و به تبع توانمندي هاي گروه معماري و شهرسازي بشمار مي رود.

 

 • مطالعات طراحي بازسازي ساختمان قديم روزنامه اطلاعات واقع در خيابان خيام
 • نظارت كارگاهي پروژه بهسازي لرزه اي و بازسازي ساختمان قديم روزنامه اطلاعات
 • سرويس هاي بهداشتي همسان در شهر تهران - مطالعات آسيب شناسي و ارتقاء كيفيت طرح و اجرا 
 • مطالعه و طراحي مرحله دوم پاركينگ طبقاني دانشگاه صنعتي شريف
 • ط
راحي و احداث فضاي استراحت جاده اي (Rest Area)  شامل ايستگاه هاي تاكسي و اتوبوس و ساير فضاهاي مورد نیاز
 • كنترل مضاعف و تاييد خدمات مطالعه و طراحي مراحل اول و دوم تاسيسات مكانيكي و برقي آشيانه و انكس رمپ پروازي F1
 • مطالعه و تهيه طرح مفهومي ، پايه و تفصيلي ساماندهي و زيبا سازي پل حكيم در تركيب با محيط طبيعي و مصنوعي پيرامون محور تهران - كرج
 • مطالعه و طراحي مجتمع تجاري - خدماتي : آزاد راه تهران ساوه
 • مطالعه و طراحي كمپينگ مجتمع تحاري - خدماتي و رفاهي : آرادراه تهران - ساوه
 • مطالعه و طراحي فضاهاي بازو سبز ،بوستانه هاي بازي كودكان و فضاهاي ورزشي ، محور تهران - گرمسار) بزرگراه امام رضا) ع( (
 • مطالعه و طراحي مجموعه غذاخوري ها (foodcourt ) و خدمات وابسته به آن : محور تهران - گرمسار
 • مطالعه و طراحي مجموعه خدمات تعمير گاهي : محور تهران - گرمسار
 • مطالعات مفهومي ، پايه و تفصيلي R:R+  [ 1 ]
 • مطالعات ساماندهي مبدا تهران-قم)گام سوم(- تهيه طرح هاي اجرايي پهنه اولويت اول گام دوم
 • آمايش و توسعه منطقه 12
 • طراحي مدل مداخله اجتماعي در ميدان امام حسين ومحور پياده راه امام حسين - هفده شهريور