گروه تدوین ضوابط و معیار های فنی

با توجه به اینکه دستورالعمل ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور عمدتا در چارچوب طرح های عمرانی تعریف شده است که بیشتر با نگاه کلان و متناسب با اقدامات عمرانی در محیط های بکر برون شهری تدوین شده اند و از طرفی شرایط خاص حاکم بر اجرای پروژه های عمرانی در محیط های شهری، خصوصا کلان شهرها، اجرای پروژه های عمرانی شهری با استفاده از ضوابط و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور عمدتا با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است. اجرای پروژه های عمرانی در کلانشهر پرجمعیت تهران آن هم با وجود بزرگراه ها و معابری که در هیچ یک از ساعات شبانه روز خالی از ترافیک نیستند، دشواری های خاص خود را به همراه داشته و عملا احداث بزرگراه ها و تقاطعات غیرهمسطح در هیچ گوشه ای از کلانشهر چندمیلیون نفری تهران، بدون تداخل با شبکه های تاسیساتی قابل تصور نیست.

 در چنین شرایطی دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور که بیشتر با نگاه کلان و متناسب با اقدامات عمرانی در محیط های بکر برون شهری ساخته و پرداخته شده است، دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای روزافزون فعالیت های عمرانی در کلانشهر تهران باشد. علاوه بر این، نگاه کلی این دستورالعمل ها بر اساس رویکرد مدیریت هزینه می باشد، حال آنکه شهرتهران نیاز به رویکردی جامع و مبتنی بر درآمد و هزینه دارد تا منابع مالی اختصاص یافته به بجرای پروژه های عمرانی، متناسب با میزان درآمدها باشند.

 لذا با هدف تدوین ضوابط و دستورالعمل هلی فنی،حقوقی و قراردادی پروژه های عمرانی با لحاظ شرایط ویژه حاکم بر محیط کلان شهر ها، گروه تدوین ضوابط و معیارهای فنی در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تاسیس شد.

 روند تدوین ضوابط نظام فنی و اجرایی عموما بر این اسا است که پس از انجام مطالعات آسیب شناسی و مشخص شدن فهرست و اولویت نیازها، ابتدا جمع آوری اطلاعات موردنیاز در خصوص هریک از ضوابط مورد نظر با مطالعه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی منتشر شده در داخل کشور و سایر کشورها و همچنین برسی دقیق تجربیات شهرداری ها در کلانشهرهای کشورهای توسعه یافته انجام شده است. در ادامه به منظور اطلاع از شرایط خاص محیط اجرای پروژه ها و بهره گیری از تجربیات پیمانکاران، مشاوران و سایر عوامل دست اندرکار، مطالعات میدانی صورت گرفت و با لحاظ موارد ذکر شده، پیش نویس ضابطه یا دستورالعمل مورد نیاز تدوین شده است. پس از تدوین پیش نویس ضابطه، موارد در کارگروه های تخصصی حسب مورد متشکل از نمایندگان مشاوران، پیمانکاران، تولیدکنندگان، اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر کشور و اهل فن بررسی و پس از تایید، جهت سیر مراحل تصویب به کمیته کارشناسی شورای عالی فنی و پس از آن، شورای عالی فنی شهرداری تهران ارسال شده است. برخی از ضوابط و دستورالعمل ها حسب مورد با تایید کمیته کارشناسی شورای عالیفنی جهت اجرا ابلاغ شده و برخی از اسناد و ضوابط به دلیل نوع و ماهیت، پس از تصویب شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغ شده است.

 اهم شرح وظایف دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی به شرح ذیل می باشد:

    برنامه ریزی به منظور تدوین ضوابط و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

    تدوین یا سفارش تدوین دستورالعمل ها و ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران که رعایت انها در طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری از پروژه های فنی و عمرانی باعث ارتقای کیفیت آنها خواهد شد

    تشکیل کمیته های فنی و کارگروه های تخصصی به منظور بررسی و تایید ضوابط و دستورالعمل های فنی تهیه شده

    بررسی تکنولوژی های نوین و انجام اقدامات لازم به منظور کاربست و توسعه استفاده از انها در پروژه های عمرانی

    انجام امور دبیرخانه ای شورای عالی فنی شهرداری تهران و کمیته کارشناسی و کارگروه های تخصصی مربوط