گروه تونل های درون شهری:

ماموریت های اصلی گروه تونل در راستای اهداف استراتژیک سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران عبارتست از شکل دهی گروه تخصصی راهبری و طراحی تونل های شهری که قادر باشد مسایل و مشکلات حوزه مطالعات تونل را ضمن هماهنگی با ذینفعان کلیدی سازمان و حوزه های کارفرمایی، پیگیری وحل نماید. در این راستا موارد ذیل مورد توجه است:
   
شناسایی و بکارگیری روش های نوین طراحی و اجرای تونل های شهری
   
تدوین استراتژی راهبری مطالعات در گروه تونل
   
نیازسنجی و آموزش مدیران پروژه گروه متناسب با استراتژی راهبری مطالعات
   
تجهیز و تامین امکانات کاری گروه
   
تیپ بندی و تکمیل شرح خدمات مطالعات تونل های درون شهری بر مبنای نظام فنی اجرایی مستقر در شهرداری تهران
   
شناسایی کمبودها و پیگیری تدوین ضوابط خاص برای طراحی تونل های شهری
   
پیگیری تنظیم قراردادهای صحیح کاری براساس امکان اخذ کامل و مناسب کار از مشاوران این حوزه
   
سازماندهی و تشکیل کمیته ی فنی جهت هدایت، بررسی دقیق و تصویب مطالعات تونل در پروژه های مختلف در کوتاه ترین زمان
   
ایجاد نظام کنترل پروژه های تونل جهت کنترل همسان و متناسب طرح های تونلی و هدایت مدیران پروژه  گروه
   
مشارکت و تعامل با سایر ارکان سازمان مشاور جهت پیشبرد اهداف کاری و استراتژیک
   
برقراری نظام گزارش دهی به مدیران ارشد سازمان