گروه پل و بزرگراه­ها:

توسعه کلان شهرها در تمام ابعاد، بطور متناسب و متوازن با حمل و نقل شهری صورت می پذيرد. حمل و نقل شهری به مثابه يک سيستم بزرگ دارای اجزايي مشتمل بر "شبکه معابر"،"حمل و نقل همگانی"، "پارکينگ ها و پارک سوارها" و " مديريت سيستم و تقاضای حمل و نقل" است که هريک از اين اجزا می بايست در  چرخه ای منظم بنحوی متناسب و در ارتباط با يکديگر به وظايف خود عمل نمايند. در اين راستا، شبکه بزرگراهی به عنوان يکی از اجزاء مهم تسهيلات حمل و نقل شهری انجام وظيفه می کند. ترکيب و سهم کاربريهای مختلف در شهر، يکی از شاخصهای کنترل وضعيت توسعه بزرگراهها (بعنوان يکی از کاربريهای اشغال کننده سطح زمين) در تهيه طرحهای توسعه شهری است که بر اين اساس، شبکه معابر شهر(بزرگراهها، خيابانها،کوچه ها و ...) در يک نظام شهری توسعه نيافته حدود 20 درصد مساحت يک شهر را اشغال نموده و از اين ميزان حدود 3 تا 5 درصد، سهم اشغال بزرگراهها در شهر می باشد. درکلانشهر تهران  نظر به بعد مسافت زياد و جابجايي منطقه ای گسترده، با رويکرد دستيابی به اهدافی چون صرفه جويي در اتلاف وقت و انرژی، جلوگيری از آلودگی محيط زيست(سوخت ناقص در حال توقف و تراکم) و نيز کاهش استهلاک وسايط نقليه و... احداث شبکه بزرگراهی مبتنی بر طرح های جامع و تفصيلی از اولويت خاصی برخوردار بوده است. از سويي ديگر، در نقاطی از معابر شبکه بزرگراهی موجود، به علت گسترش سريع شهر، اجرای سامانه های جديد حمل و نقل عمومی نظير BRT، طرح و اجرای خارج از فرآيند نظام فنی و اجرايي، ايجاد برخی فرصتهای ويژه از قبيل آزادسازی پادگان ها يا فرودگاههای داخل شهر، ايجادکاربری های جديد در مناطق رو به توسعه و طرحهای ويژه افزايش ظرفيت بزرگراهها درپی افزايش روزافزون تقاضا، موجبات آن را فراهم نموده است که طراحی مسيرهای بزرگراهی جديد و نيز تقاطعها و ابنيه فنی مرتبط با آن و نيز طرحهای طبقاتی، در اولويت برنامه ريزی و هدفگذاری توسعه و تقويت شبکه بزرگراهی تهران توسط گروه بزرگراه های سازمان قرارگيرند.

 

اين گروه مشتمل بر مديران پروژه، کارشناسان و هيئت های سيويل و سازه مي باشد که با همکاری هم وظايف ذيل را عهده دار مي باشند :

    بررسی ، مطالعه و طراحی پروژه های محول شده به گروه در راستای نيازهای اعلام شده شهرداری تهران

    شناسايی و امکان سنجی اوليه پروژه ها

    تدوين طرح ها و پروژه های پيشنهادی مرتبط

    بررسی، اظهار نظر و تصويب گزارشات و طرح های تهيه شده مرتبط با شبکه معابر و تقاطع های مورد مطالعه واصله از مهندسين مشاور همکار و مبادی ذيربط ( مشتمل بر مناطق 22 گانه شهرداری تهران و ...) در راستای تهيه نقشه های اجرايی

    بررسی کاربري های اطراف آزاد راهها ، بزرگراهها ، تقاطع ها و نيز بررسی نحوه ايجاد دسترسی های مورد نياز و امکان پذير از نظر مسائل فنی و آيين نامه ای

    طراحی پوسته راه ها (اعم از آزادراهی، بزرگراهی، خيابان ها و...) و تقاطع ها در راستای پروژه های محوله به سازمان

     


      بهره‌برداری از بزرگراه امام علی به طول ۳۵ کیلومتر در شرق تهران  بیشتر...