در راستای انجام اهداف تشکیل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در هدایت و راهبرد خدمات مشاور فنی و طراحی پروژه های عمرانی شهر تهران، بخش آبهای سطحی، به عنوان بازوی مشورتی در حوزه تخصصی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی از زمان تاسیس سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در کنار دیگر ارکان فنی سازمان، فعالیت خود را آغاز کرد. نیاز شهر تهران به برنامه ریزی منسجم و انجام مطالعات تخصصی در حوزه آبهای سطحی و توسعه و بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی موجب شد این بخش از مطالعات به طور تخصصی در قالب گروه آبهای سطحی انجام گیرد.
گروه آبهای سطحی به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت فنی در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران وظیفه راهبردی و هدایت خدمات مشاوره ای طرح ها و پروژه های واگذار شده به سازمان در حوزه تخصصی مطالعات مربوط به بهسازی و توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی مربوطه را به عهده دارد. بدین ترتیب هم در پروژه هایی که صرفا در زمینه آبهای سطحی تعریف شده اند فعالیت داشته و هم در دیگر گروههای سازمان مشاور و سازمانهای وابسته به حوزه معاونت فنی و عمرانی شهر تهران هرجا حوزه تاثیر پروژه ها با موضوع آبهای سطحی تداخل داشته باشد خدمات کارشناسی در زمینه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ارائه می نماید.
از دیگر وظایف این گروه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تدوین سیاست های کلی در زمینه موضوع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران تحت قالب طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران و پیگیری عملیاتی کردن این طرح.
ارائه طرح های توسعه شبکه آبهای سطحی در سطح مناطقی از شهر تهران که درحال توسعه اند.
همکاری با دیگر حوزه های تخصصی شهرداری تهران در زمینه تدوین طرح جامع یا تفضیلی از جمله معاونت شهرسازی در موضوع آبهای سطحی
همکاری با دیگر سازمانها و نهادهایی که در موضوع آبهای سطحی فعالیت و اثر بخشی دارند همانند آب و فاضلاب شهر تهران، آب منطقه ای تهران، ....
همکاری با دیگرسازمانها در جلوگیری از ایجاد حوادث مربوط به کنترل رواناب و سیلاب همانند سازمان مدیریت و پیشگیری بحران، وزارت نیرو.
• مطالعات طرح احیا رودخانه وردآورد
• مطالعات طرح احیا و ساماندهی رودخانه دارآباد و باقلازر، دربند و گلابدره و مسیل باختر
پروژه توسعه ظرفیت ذی نفعان در طرح احیا و ساماندهی رودخانه ها و قنوات شهر تهران
• مطالعات مفهومی و پايه شبكه اصلی جمع آوری و هدايت آبهای سطحی و تاسيسات وابسته در حوضه آبريز شرق تهران (مطالعات فرا منطقه ای)
• مطالعات تفصيلی استخر تعديل سيلاب سرخه حصار
• مطالعات مفهومي شبكه اصلي جمع آوري و هدايت آبهای سطحی و تاسيسات وابسته در حوضه آبريز مركز تهران (مطالعات فرا منطقه ای)
• مطالعات طراحی پايه و تفصيلی سرشاخه اكباتان
• مطالعات مفهومی شبكه آبهای سطحی و تاسيسات وابسته در حوزه آبريزغرب و چيتگر تهران(مطالعات فرا منطقه ای)
• مشاور مادر مطالعات عملياتی كردن طرح جامع مديريت آب های سطحی شهر تهران
• مستند سازی طرحهای اضطراری كنترل سيلاب حوضه آبريز غرب كن
• مطالعات طرح احياء و ساماندهی رودخانه فرحزاد و دركه
• مشاور مادر طرح احياء و ساماندهی رودخانه های شهر تهران
• مطالعات برنامه ريزی ارزش تدوين دستورالعمل تعيين حريم اكولوژيک رودخانه های شهر تهران
• مطالعات طراحی مفهومی پروژه های اضافه شده در غرب رودخانه كن و طراحی پايه و تفصيلی طرحهای اضطراری و دارای اولويت اجرايی حوزه آبريز غرب و چيتگر تهران
• مطالعات پايه - تفصيلی احياء و ساماندهی رودخانه فرحزاد حد فاصل سيمون بوليوار تا شهرک بهاران
• مطالعات مهندسی ارزش مخزن تعديل سيلاب سرخه حصار