معارفه رئیس جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 98/04/25
مراسم تکریم و معارفه مدیران معاونت فنی و عمرانی 96/08/13
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و قائم مقام سازمان عمرانی مناطق 94/05/26
مراسم تودیع مهندس نویریان و معارفه مهندس احمدپور مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 94/05/03
مراسم تودیع و معارفه قائم مقام و مدیران جدید معاونت فنی و عمرانی 88/12/09