معارفه رئیس جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران و بازدید مهندس مصطفوی از مرکز مطالعات 98/04/25
بیست و پنجمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور در مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/09/18
بازدید دکتر حناچی معاون فنی و عمرانی شهردار از مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/09/01
بهره برداری از ساختمان جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/01/08
بازدید مهندس جاوید از پروژه تصفیه خانه دریاچه خلیج فارس و ساختمان ژئوتکنیک 95/12/07
ساختمان جدید ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 95/11/30
بازدید دکتر شاکری(عضو کمیسیون عمران شورای شهر) و دکترحسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 93/09/04
بازدید هیات فرانسوی از مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 92/11/14