مهدی شریفیان

مهدی شریفیان

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری

متولد: 1357


شغل یا مسئولیت

محل اشتغال

سال تصدی

مدیر اجرایی

مصلای امام خمینی (ره)

1381-1383

مشاور شهردار

شهرداری منطقه 17 تهران

1383-1386

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

شهرداری منطقه 4 تهران

1386-1389

عضو کمیسیون تحویل

شهرداری منطقه 4 تهران

1388

عضو کمیسیون معاملات

شهرداری منطقه 4 تهران

1388

عضو اصلی کمیته HSE

شهرداری منطقه 1 تهران

1391

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

شهرداری منطقه 1 تهران

1389-1392

عضو کمیسیون تحویل

شهرداری منطقه 1 تهران

1390

عضو کمیسیون معاملات

شهرداری منطقه 4 تهران

1390

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

شهرداری منطقه 4 تهران

1392-1394

عضو کمیسیون تحویل

شهرداری منطقه 4 تهران

1393

عضو کمیسیون معاملات

شهرداری منطقه 4 تهران

1393

عضو کمیته اقتصاد مقاومتی

شهرداری تهران

1393

معاون اداره کل

تشکیلات شهرداری تهران

1394-1395

عضو کمیته بازنگری و اصلاح سازمان و ساختار

شهرداری تهران

1394

دبیر کمیته اجرایی نظام پیشنهادات

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

1395

عضو شورای سیاست گذاری آمار

شهرداری تهران

1396

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت فنی و عمرانی

1395 تا کنون