منصور هنرور

منصور هنرور


سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

متولد : 1344

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


سوابق اجرایی :

 • سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
 • مشاور و نماینده معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پروژه های ویژه
 • نماینده معاون شهردار تهران در کمیسیونهای تحویل و معاملات (حمل و نقل و ترافیک)
 • نماینده هیات مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک به عنوان کارشناس خبره در کمیسیون معاملات
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مناطق 8
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مناطق 14
 • عضو كميته استانداردسازی علائم راهنمايی و فنی
 • عضو كميسيون تخصصی عمران-ترافيک شورای شهرداران
 • عضو کمیته کارشناسی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 • عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
 • عضو کارگروه پرورش ایده بازار تخصصی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • عضو کارگروه منتخب اطاق فکر اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق
 • عضو کارگروه خدمات مهندسی کمیسیون تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو شورای بررسی طرحها و برنامه ها - عضو کارگروه بررسی طرحهای تفصیلی و جامع - عضو كميسيون تحويل - عضو کمیته اجرایی بودجه ریزی عملیاتی-عضو كميته تخصیص اعتبار- عضو كميسيون سرمایه گذاری و مشارکت ها در شهرداری مناطق 1 ، 8 و 14