05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

شرح وظایف

1- مطالعه، بررسی و تدوین نیازهای شهری در زمینه پروژه های عمرانی در دست اجرا و آتی شهرداری تهران براساس مقرّرات و خط مشی های ابلاغی مراجع ذیربط.
2- مطالعه و بررسی و تهیه طرح ها و برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت عمران شهری و ارائه برای سیر مراحل تصویب.
3- مطالعه، بررسی و تبیین راه کارهای اجرایی طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغ آنها به مبادی ذیربط بعد از سیر مراحل تصویب.
4- هماهنگی، نظارت و کنترل حسن اجرای طرح ها، برنامه ها و خط مشی های فنی و عمرانی ابلاغی به  واحدهای ذیمدخل.
5- اقدام برای ایجاد هماهنگی بین شرکت های خدماتی و سازمان های مرتبط در شهرداری تهران به منظور انجام بهینه فعالیت های فنی و عمرانی .
6- بررسی و اعلام نظر درخصوص نحوه رفع معارض تأسیساتی و ارائه مجوز حفاری طرح ها و پروژه های پیشنهادی، در حال اجراء و خاتمه یافته ی حوزه فنی و عمرانی و تبیین و ارائه برنامه زمانبندی اتمام عملیات جابجایی و حفاری .
7- نظارت بر حسن اجرای امور رفع معارض و حفاری در پروژه های عمرانی و ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص نحوه ی اجرا به واحدهای دست اندکار پروژه ها.
8- ارزیابی عملکرد سالیانه با هدف رفع موانع، مشکلات و ضعف ها و تقویت و کارآمدتر نمودن واحدهای مذکور.
9- همکاری در زمینه تهیه، تدوین و به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود و مورد نیاز آتی فنی و عمرانی در بخش حفاری.
10- مطالعه، بررسی و تبیین سیاستهای مرتبط با یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در زمینه رفع معارضین تأسیساتی توسط دستگاه های خدماتی و شهرداری تهران با هماهنگی مراجع ذیربط.
11- برنامه ریزی جهت تعیین اهداف و اولویت های مرتبط با مأموریت های فوق و ابلاغ آنها به رؤسای قسمت ها.
12- بررسی و پیش بینی منابع و امکاناتی که به تحقق اهداف و اولویت های فوق الذکر کمک می کند؛ و ابلاغ آنها به رؤسای قسمت ها.
13- انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون هماهنگی امور فنی و عمرانی شهر تهران و سایر کمیسیون ها و کمیته های مرتبط.
14- انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقامات مافوق.