05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

شرح وظایف

1. برنامه ریزی ، هماهنگی، نظارت و پیگیری حسن اجرای قوانین، مقررات ، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی مرتبط با مسئولیت های واحدهای تابعه معاونت فنی وعمرانی.
2. اقدام برای ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه معاونت فنی وعمرانی و سایر واحدهای مرتبط در سطح شهرداری تهران به منظور اجرای طرح ها و برنامه های مصوب مرتبط با فعالیت های برنامه ریزی حوزه معاونت فنی و عمرانی .
3. انجام اقدامات و همکاری های لازم در زمینه تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی سالانه و عنداللزوم متمم بودجه حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکتهای تابعه و ارائه برای سیر مراحل تصویب.
4. نظارت بر حسن اجرای بودجه مصوب در  حوزه معاونت فنی و عمرانی و واحدهای تابعه.
5. نظارت بر تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات مرتبط.
6. تهیه وتقدیم گزارش عملکرد و انحرافات احتمالی بودجه مصوب و اقدام برابر دستورات صادره.
7. نظارت و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اقدام حوزه معاونت فنی و عمرانی بر اساس اعتبارات تخصیصی و تجزیه و تحلیل علل تأخیرو یا عدم پیشرفت احتمالی پروژه ها از برنامه زمان بندی پیش بینی شده و تهیه و ارائه گزارش های لازم.
8. ارزیابی عملکرد سالیانه با هدف رفع موانع، مشکلات و ضعف ها و تقویت و کارآمدتر نمودن واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی در چارچوب بودجه مصوب و اعتبارات تخصیصی.
9. مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در امر یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در زمینه انجام امور مالی فعالیت های کلیه واحدهای تابعه معاونت فنی وعمرانی با هماهنگی مراجع ذیربط، در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی.
10. انجام اقدامات لازم در زمینه انجام بهینه امور رایانه ای اعم از شبکه، امینت شبکه، سخت افزار، نرم افزار و خدمات نگهداری و پشتیبانی حوزه معاونت فنی و عمرانی و عنداللزوم اقدام برای توسعه و به روز نگهداری آنها.
11. اقدام برای استقرار سیستم اطلاعات مدیریت حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت های تابعه و نظارت و کنترل آن.
12. جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت ها و اقدامات انجام شده فنی و عمرانی تهران و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای بهره برداری در تهیه طرحها و برنامه های مرتبط با فعالیتهای فنی و عمرانی و سایر موارد مشابه.
13. مطالعه و بررسی مستمر وظایف و مأموریتهای حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت های تابعه با در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی در زمینه برون سپاری و خصوصی سازی برخی امور؛ و هماهنگی و اقدام برای بهبود و به روزرسانی نمودارهای تشکیلاتی و مستندات سازمانی.
14. انجام اقدامات لازم برای بهبود سیستم ها و روش های انجام کار با هدف تسریع، تسهیل و بهره وری در روند انجام امور در حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکتهای تابعه براساس اصول علمی مدیریت و سازماندهی.
15. انجام هماهنگیها و اقدامات لازم در زمینه تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح مورد نیاز حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکتهای تابعه و تقدیم برای سیر مراحل تصویب بنا به دستور.
16. انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقامات مافوق.