05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

شرح وظایف

1. برنامه ریزی ، تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی و آموزشی و مطالعه و تحقیق درخصوص شیوه های طراحی و اجرایی و روش های نوین برای امور فنی و عمرانی شهرداری تهران و هماهنگی برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی.
2. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله برای هماهنگی، برنامه ریزی و اولویت بندی مطالعات، طراحی و اجرای کلیه طرح های عمرانی در چارچوب برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری.
3. سیاست گذاری امور مربوط به مستند سازی ، تهیه شناسنامه ، اطلاع رسانی پروژه ها و تهیه گزارش های عملکردی و مدیریتی.
4. هماهنگی و اقدام لازم جهت صدور مجوز کلیه حفاریهای مرتبط با تأسیسات زیربنایی و عمومی شهر تهران براساس برنامه ها و اسناد فرادستی دستگاه های خدماتی و پروژه های عمرانی، بررسی و پیشنهاد دستورالعمل ها و روش های نوین حفاری و مرمت نوار حفاری.
5. انجام امور دبیرخانه کمیسیون عمران و زیرساخت های  شهری شهرداری تهران و کمیته تصویب طرح های حوزه معاونت فنی و عمرانی.
6. تهیه و تنظیم و اصلاح برنامه و بودجه های جاری و عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی در چارچوب سیاست های ابلاغی و ارائه برای طی مراحل تصویب و نظارت بر اجرای بودجه.
7. بازنگری و به روز رسانی مستمر نمودارهای تشکیلاتی، شرح وظایف، جداول سازمانی نفرات و تجهیزات و بهبود سیستم های واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و پیشنهاد آنها برای سیر مراحل تصویب به منظور پویایی سازمان.
8. نظارت و کنترل بر استقرار سیستم های مدیریت دانش و نظام های پیشنهادات، مدیریتی و سازمان و تشکیلات مصوب و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و تهیه و تقدیم گزارش های مربوط به سلسله مراتب سازمانی.
9. اداره امور رایانه ای (شبکه، سخت افزار ، نرم افزار و خدمات نگهداری و پشتیبانی حوزه معاونت فنی و عمرانی) و اقدام برای بروز رسانی و توسعه آنها در صورت لزوم
10. تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح مورد نیاز حوزه معاونت فنی و عمرانی با هماهنگی واحدهای تابعه و پیشنهاد آنها برای سیر مراحل تصویب.
11. تهیه پاسخ های لازم برای سئوالات و تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر تهران با هماهنگی واحدهای تابعه معاونت فنی و عمرانی و ارسال آنها از طریق سلسله مراتب سازمانی.
12. انجام سایر اموریکه عنداللزوم از طرف معاونت فنی و عمرانی ارجاع گردد.

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی