05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » معرفی » اداره آموزش » چشم انداز


چشم انداز اداره آموزش

  • مطالعه، بررسی و تهیه و تدوین انواع نیازهای آموزش سازمانی کلیه کارکنان حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت های تابعه به منظور به روزرسانی و ارتقاء سطوح دانش عمومی، فنی و مهارت های تخصصی آنها با هماهنگی قسمت های ذیربط
  • انجام هماهنگیها و اقدام لازم جهت تعریف و برگزاری دوره های مختلف آموزشی کارکنان معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت های تابعه توسط اداره کل آموزش و مراجع برون سازمانی در چـارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی
  • تهیه بـانک جـامع اطلاعاتی آموزشی کارکنان حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت هــای تابعه به منظور اعزام و معرفی کارکنـان واجد شرایط جهت طی دوره هـای آموزشی فوق الاشاره بر اساس دستورالعمل های صادره
  • اعلام شروع و خاتمه آموزش کارکنان اعزامی برای دوره های آموزشی برون سازمانی به قسمت ها و واحدهای متبوعه آنها و ارسال تصاویر مصدق گواهینامه های طی دوره های آموزشی به مبادی ذیربط جهت ضبط در سوابق پرسنلی کارکنان ذینفع و بهره برداریهای لازم
  • تعریف دوره های آموزشی درون سازمانی بدو و حین خدمت و تهیه و تدوین جزوات و متون آموزشی برای کارکنان جدید الاستخدام، تازه وارد، کارآموز و سرباز وظیفه بر اساس نیازهای عمومی، فنی و تخصصی حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانها و شرکت های تابعه با هماهنگی مسئولین ذیربط
  • تهیه تقویم آموزشی سالانه درون سازمانی و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی تعریف شده و اجرای آنها پس از تصویب
  • ارزیابی اثربخشی اجرای دوره های آموزشی مختلف و بهره برداری از نتایج حاصله در بهبود و ارتقاءکیفیت آموزش ها
  • انجام سایر امور و مأموریت های محوله از سوی سلسله مراتب سازمانی