مراسم بهره برداری از پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه های نیایش و چمران 95/10/18

پل تقاطع بزرگراه‌های نیایش و چمران 95/08/04

پل تقاطع بزرگراه‌های نیایش و چمران 95/07/25

پل تقاطع بزرگراه‌های نیایش و چمران 95/06/23

پل تقاطع بزرگراه‌های نیایش و شهید چمران 95/03/24

راستگرد نیایش - چمران 94/12/17

پل شرق به شمال بزرگراه های نیایش - چمران 94/07/05