هیأت ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت

(براساس دستورالعمل تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت سند شماره 146-5-5 )

عکس

سمت

نام و نام خانوادگی (عضو جدید)


سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها (دبیر هیأت)

دکتر امیر علی بزمونه


رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (عضو هیئت)

 

کارشناس خبره آسفالت (عضو هیئت)

مهندس احسان نوش آبادی

 
کارشناس خبره آسفالت (عضو هیئت)
 مهندس ایمان ابراهیمی

کارشناس خبره آسفالت (عضو هیئت)

مهندس هوشیام علائی

نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت (عضو هیئت)

مهندس حامد پارسا

جلسات هیأت ارزیابی تولیدکنندگان آسفالت با حضور 4 عضو رسمیت یافته وتصمیمات هیأت باحداقل 3 رای موافق نافذ است.


مصوبات کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت


 

هیأت رسیدگی به عملکرد شرکتهای همکار معاونت فنی و عمرانی

(براساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکتهای همکار سند شماره 115-8-5 )

عکس

سمت

نام و نام خانوادگی (عضو جدید)


سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها (دبیر هیأت)

دکتر امیر علی بزمونه

مدیر دفتر مرکزی حراست معاونت فنی و عمرانی (عضو هیئت)

دکتر محسن نجارزاده

معاون فنی و عمرانی سازمان بازرسی شهرداری تهران (عضو هیئت)

دکتر امیرعلی بزمونه

کارشناس خبره (عضو هیئت)

مهندس هوشیام علائی

کارشناس خبره (عضو هیئت)

مهندس مجید غمخوار

کارشناس خبره (عضو هیئت)

مهندس امیر خادمی

جلسات هیأت ارزیابی تولیدکنندگان آسفالت با حضور 5 عضو رسمیت یافته وتصمیمات هیأت باحداقل 4 رای موافق نافذ است.

مصوبات هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار