08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396

ورود اعضا

کار گروه هماهنگی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه :


 

هدف کار گروه :

بهره گیری از خرد جمعی و ارتقاء کیفیت کارشناسی امور مرتبط با پروژه های فنی و عمرانی مناطق 22 گانه و تصميم سازی برای معاونت محترم فنی و عمرانی در راستای نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و تحقق اثر بخش تر ماموريت .


مسئوليتها :

  محمد
شیری
رئيس کار گروه   مسئوليت اداره جلسات جهت حصول نتيجه لازم؛ پيگيری و پرسش از نحوه انجام تصميمهای جلسات، ارائه گزارش نتايج جلسات در دوره های دو ماهه و ارائه گزارشهای موردی به معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران .
  هوشیام 
علائی
 نائب رئيس جلسه  انجام تمامی موارد وظايف رئيس جلسه در غياب ايشان.
 
 دبير جلسه   تنظيم صورت جلسه، قرائت و تصميمات جلسات قبل، قرائت دستور جلسات کميته، کمک به رئيس جلسه برای مديريت زمان جلسات کميته و همچنين تدوين گزارش های کميته.
   افشین کشاورز  مسئول هماهنگی و پيگيری   هماهنگی زمان جلسات قبل از موعد برگزاری آنها، پيگيری انجام تصميمات جلسات از تمامی مبادی ذيربط، ارائه گزارش از نتيجه پيگيری تصميم های کميته به جلسه، مسوول اسناد و مصوبات کميته.
تصویراعضاء  نام و نام خانوادگی  اعضاء کار گروه  شرح وظایف در کار گروه
   سعید احمدیانی  معاون فنی و عمرانی منطقه 3   اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
   شهرام شفیعی  معاون فنی وعمرانی منطقه 7   اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
   
  اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
 

  اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
 

 اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
  هادی میرزایی  معاون فنی و عمرانی منطقه 9   اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .
  علیرضا اسکندری   مدیر پهنه غرب نظارت عالیه اسنادی   اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته .

              

چگونگی تنظيم دستور جلسات کار گروه:

  موضوعات در هر يک از موارد زير می تواند وارد دستور جلسه کارگروه شود :

 

o       از طريق دستور کتبی معاونت محترم فنی و عمرانی  يا به واسطه صورتجلسه امضاء شده توسط ايشان.

o       از طريق درخواست کتبی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه.

o       اين دستورات از طريق مسئول هماهنگی و پيگيری جمع آوری و قبل از جلسه به دبير کميته ارائه می شوند.

o       دبير جلسه و رئيس جلسه دستورات جلسات را به ترتيب اهميت مرتب نموده؛ ولی هيچ دستور جلسه ای که به جلسه ورود نموده است؛ نمی تواند حذف شود.

 

برگزاری جلسات کار گروه و رای گيری موضوعات مطروحه در کارگروه :

o       جلسات کارگروه هناهنگی با حضور نصف به اضافه يک از اعضای اصلی يا نصف تعداد اعضای اصلی به اضافه اعضای علی البدل رسميت داشته و قابل تشکيل می باشد.

         ( حداقل 5 نفر )

o       همه اعضای حاضر در جلسه کارگروه هماهنگی  بايد نظر و رای کارشناسی خود را در مورد موضوعات مطروحه، بيان نموده و مستقل از ديگر نظرات دلايل اظهار نظر خويش را به              روشنی بيان نمايند و همواره نتيجه تصميم کارگروه ، رای اکثريت اعضای حاضر در کارگروه می باشد.

 

ثبت و ضبط های کار گروه :

موارد زير در بايگانی کارگروه هماهنگی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه  ثبت و ضبط می شوند.

o       دستور جلسات کارگروه هماهنگی

o       نظرات و آراء هر يک از اعضای در هر موضوع مطروحه .

o       تصميمهای جلسات کارگروه هماهنگی .

o       گزارش نتايج پيگيری تصميم های جلسات کارگروه هماهنگی  .

o       حضور و غياب اعضاء کارگروه هماهنگی .

o       گزارش های کارشناسی اعضای جلسات کارگروه هماهنگی .

o       گزارشهای دوره ای و موردی رئيس جلسات کارگروه هماهنگی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران .

 

نحوه اجرايی شدن تصميمات کارگروه :

o       تصميمات کارگروه در صورتيکه ارجاع کار کارشناسی به اعضای کارگروه يا معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه باشد با امضای صورتجلسه مربوطه توسط اعضای حاضر                کارگروه پس از تائید قابليت و الزام اجرايی دارد.

o       تمامی تصميم های کارگروه در صورت تائيد معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران  قابليت اجرا خواهد داشت.

 

اعضای علی البدل و کارشناسان غير عضو کارگروه :

o       هر يک از معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه چه عضو و چه غير عضو می توانند در جلسات کارگروه شرکت نمايند ولی بايد نظم و شئونات کارگروه را رعايت نمايند؛ اين            افراد به تشخيص رئيس کار گروه می توانند اظهار نظر نمايند.

o       اعضای علی البدل در صورتيکه حد نصاب کارگروه با اعضای اصلی محقق نشده باشد؛ دارای حق رای می باشند.

o       هر يک از کارشناسان پروژه ها در صورتی که موضوع مربوط به پروژه محوله به آنها در کميته مطرح شود؛ به تشخيص رئيس کارگروه می توانند در کارگروه حضور يافته و حق              رای داشته باشند.

 

شرايط ويرايش و بازنگری در اين آيين نامه کارگروه :

  در صورت به وجود آمدن نيازمندی های جديد و محرز شدن نواقص در اجرای هر يک از مفاد اين بخشنامه به تشخيص اکثريت اعضای کميته فنی و پيشنهاد شرايط جايگزين يا تغييرات، بازنگری در آيين نامه در کارگروه تصميم گيری می شود.