04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

کار گروه هماهنگی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه


 

هدف کار گروه :

بهره گیری از خرد جمعی و ارتقاء کیفیت کارشناسی امور مرتبط با پروژه های فنی و عمرانی مناطق 22 گانه و تصميم سازی برای معاونت محترم فنی و عمرانی در راستای نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و تحقق اثر بخش تر ماموريت .اعضای کارگروه :

  نام و نام خانوادگی  سمت شرح وظایف در کار گروه
  صفا صبوری دیلمی رئيس کار گروه  مسئوليت اداره جلسات جهت حصول نتيجه لازم؛ پيگيری و پرسش از نحوه انجام تصميمهای جلسات، ارائه گزارش نتايج جلسات در دوره های دو ماهه و ارائه گزارشهای موردی به معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران
  هوشیام علائی
 نائب رئيس جلسه  انجام تمامی موارد وظايف رئيس جلسه در غياب ايشان

 ----


 دبير جلسه   تنظيم صورت جلسه، قرائت و تصميمات جلسات قبل، قرائت دستور جلسات کميته، کمک به رئيس جلسه برای مديريت زمان جلسات کميته و همچنين تدوين گزارش های کميته
   افشین کشاورز  مسئول هماهنگی و پيگيری  هماهنگی زمان جلسات قبل از موعد برگزاری آنها، پيگيری انجام تصميمات جلسات از تمامی مبادی ذيربط، ارائه گزارش از نتيجه پيگيری تصميم های کميته به جلسه، مسوول اسناد و مصوبات کميته
  علیرضا اسکندری   مدیر پهنه غرب نظارت عالیه اسنادی اظهار نظر کارشناسی و مستدل و مستند در مورد موضوعات مطروحه در جلسات، ارائه نظر و رای قطعی خويش به جلسه در هر موضوع به شور گذاشته شده، انجام به موقع و با کيفيت تصميم های محوله از جانب کميته

              

چگونگی تنظيم دستور جلسات کار گروه:

  موضوعات در هر يک از موارد زير می تواند وارد دستور جلسه کارگروه شود :

o       از طريق دستور کتبی معاونت محترم فنی و عمرانی  يا به واسطه صورتجلسه امضاء شده توسط ايشان.
o       از طريق درخواست کتبی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه.
o       اين دستورات از طريق مسئول هماهنگی و پيگيری جمع آوری و قبل از جلسه به دبير کميته ارائه می شوند.
o       دبير جلسه و رئيس جلسه دستورات جلسات را به ترتيب اهميت مرتب نموده؛ ولی هيچ دستور جلسه ای که به جلسه ورود نموده است؛ نمی تواند حذف شود.

 

برگزاری جلسات کار گروه و رای گيری موضوعات مطروحه در کارگروه :

o       جلسات کارگروه هناهنگی با حضور نصف به اضافه يک از اعضای اصلی يا نصف تعداد اعضای اصلی به اضافه اعضای علی البدل رسميت داشته و قابل تشکيل می باشد. ( حداقل 5 نفر )
o       همه اعضای حاضر در جلسه کارگروه هماهنگی  بايد نظر و رای کارشناسی خود را در مورد موضوعات مطروحه، بيان نموده و مستقل از ديگر نظرات دلايل اظهار نظر خويش را به روشنی بيان نمايند و همواره نتيجه تصميم کارگروه ، رای اکثريت اعضای حاضر در کارگروه می باشد.

 

ثبت و ضبط های کار گروه :

موارد زير در بايگانی کارگروه هماهنگی معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه  ثبت و ضبط می شوند.

o       دستور جلسات کارگروه هماهنگی
o       نظرات و آراء هر يک از اعضای در هر موضوع مطروحه 
o       تصميمهای جلسات کارگروه هماهنگی 
o       گزارش نتايج پيگيری تصميم های جلسات کارگروه هماهنگی  
o       حضور و غياب اعضاء کارگروه هماهنگی 
o       گزارش های کارشناسی اعضای جلسات کارگروه هماهنگی 
o       گزارشهای دوره ای و موردی رئيس جلسات کارگروه هماهنگی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 

 

نحوه اجرايی شدن تصميمات کارگروه :

o       تصميمات کارگروه در صورتيکه ارجاع کار کارشناسی به اعضای کارگروه يا معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه باشد با امضای صورتجلسه مربوطه توسط اعضای حاضر کارگروه پس از تائید قابليت و الزام اجرايی دارد.
o       تمامی تصميم های کارگروه در صورت تائيد معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران قابليت اجرا خواهد داشت.

 

اعضای علی البدل و کارشناسان غير عضو کارگروه :

o       هر يک از معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه چه عضو و چه غير عضو می توانند در جلسات کارگروه شرکت نمايند ولی بايد نظم و شئونات کارگروه را رعايت نمايند؛ اين افراد به تشخيص رئيس کار گروه می توانند اظهار نظر نمايند.
o       اعضای علی البدل در صورتيکه حد نصاب کارگروه با اعضای اصلی محقق نشده باشد؛ دارای حق رای می باشند.
o       هر يک از کارشناسان پروژه ها در صورتی که موضوع مربوط به پروژه محوله به آنها در کميته مطرح شود؛ به تشخيص رئيس کارگروه می توانند در کارگروه حضور يافته و حق رای داشته باشند.

 

شرايط ويرايش و بازنگری در اين آيين نامه کارگروه :

در صورت به وجود آمدن نيازمندی های جديد و محرز شدن نواقص در اجرای هر يک از مفاد اين بخشنامه به تشخيص اکثريت اعضای کميته فنی و پيشنهاد شرايط جايگزين يا تغييرات، بازنگری در آيين نامه در کارگروه تصميم گيری می شود.