مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بزرگراه شهید بابایی 97/11/05

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع چمران- مدیریت 97/08/05

اتمام عملیات بتن ریزی عرشه جنوبی پل کریمخان 97/03/19

آغاز عملیات مرمت و بهسازی عرشه جنوبی پل کریمخان 97/03/12

اتمام عملیات بتن ریزی عرشه در مسیر شرق به غرب پل کریمخان 97/01/14

ادامه عملیات بتن ریزی عرشه شمالی پل کریمخان 97/01/14

نوسازی و تغییر وضعیت عرشه در باند شرق به غرب پل کریمخان 97/01/07

نوسازی و تغییر وضعیت عرشه در باند شرق به غرب پل کریمخان 97/01/07

تغییر وضعیت پل کریمخان 97/01/06

مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/08/29

مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/07/17

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع صدر - مدرس 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع صدر - شریعتی 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع همت - امام علی 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع همت - کردستان 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع چمران - ملاصدرا 96/04/25

آغاز عملیات مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/04/10

بازدید از 3 پل تقاطع یادگار - بلوار شهرداری، تقاطع جاده تهران ورامین - آوینی، تقاطع حافظ - جمهوری 95/11/25

مقاوم سازی زیرگذر هگمتانه (تقاطع اکباتان - ستاری) 94/04/14

مقاوم سازی زیرگذر هگمتانه (تقاطع اکباتان - ستاری) 94/03/11