مراسم بهره برداری از 6+3 پروژه عمرانی پایتخت 96/01/08

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس 95/11/25

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس 95/10/11

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس 95/04/19

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس 95/01/22

تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس 94/03/10